Všechno má svůj význam

07.07.2019 16:30

12. neděle v mezidobí, cyklus C

 

V evangeliu jsme slyšeli známý příběh o vyznání apoštola Petra. Na otázku, za koho učedníci Ježíše pokládají, Petr odpovídá:

"Za Božího Mesiáše!"

Pán Ježíš dalšími slovy ukazuje, že není politickým Mesiášem, který má obnovit světské království Izraele. Ježíš bude muset hodně trpět, bude zavržen duchovní elitou izraelského národa, bude zabit a třetího dne vstane z mrtvých.

Slovesem muset Pán Ježíš naznačuje, že vše, co se má s Ním stát, je vůli nebeského Otce ke spáse člověka. Tuto Otcovu vůli Ježíš přijímá. Jednání velerady a zákoníků slouží jen k naplnění Božího plánu spásy. Bůh má stále vše v rukou.

K nám Pán Ježíš promlouvá v závěru dnešního úryvku evangelia:

"Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě."

Být Ježíšovým učedníkem znamená následovat Ho cestou kříže. Ježíšův učedník má zapřít sám sebe, své já. Má se zříci svévole, aby mohl plnit vůli Boží. Zbavovat se závislosti na stvoření, aby mohl být závislý na Bohu.

Učedník má také vzít svůj kříž. Křížem rozumíme všechny těžkosti na cestě následování Ježíše. Jde o nepochopení druhých, zesměšňování, pohrdání, pronásledování až k mučednictví.To vše může potkat toho, který chce Pána Ježíše opravdově následovat.

Pán Ježíš dále řekl:

"Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Učedník, který by tento kříž potupy a pronásledování odmítal, může ztratit všechno.

Učedník, který pro Ježíše svůj život ztrácí, t.j. obětuje, zachrání si ho, neboť dojde věčného života v nebi.

Následovat Krista není jednoduché. Vyžaduje statečnost a velkou lásku k Bohu. Zde na zemi je následování Krista cestou křížovou, oslavovat budeme až v nebi. Zde na zemi jsme církví bojující.

Bůh má vše v rukou. I kříže, které na nás doléhají. Pokud je obětujeme, pocítíme sílu k jejich nesení. Je třeba důvěřovat Bohu, že vše, co se nám v životě děje, má nějaký význam. Následování Krista je dobrodružství.