Věčnost začíná již dnes

10.04.2014 20:21


5. neděle postní, cyklus A  Svatý Jan nám dnes představuje poslední a největší Ježíšův zázrak před jeho smrti. Oživuje Lazara. Tento zázrak oživení mrtvého mu u židovských představených přináší rozsudek smrti. Za to, že vrátil život, musí zemřít.

  Zpráva o Lazarově nemoci zastihuje Ježíše v Zajordání. Ježíš mohl Lazara uzdravit i na dálku, ale neudělal to. Nechal svého přítele zemřít, neboť chtěl učinit větší zázrak. Oživením Lazara chtěl naposled probudit víru židů. Zajímavá je reakce Lazarových sester Marty a Marie. Marta spěchá k Ježíšovi vstříc a říká mu:

  "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel."

  Nejsou to slova výčitky, ale důvěry. Marta dále pokračuje:

 "Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá."

  Jak velká je důvěra Marty v Ježíše. Ani smrt vlastního bratra, které mohl Ježíš zabránit, neotřáslo její důvěrou. Reakce Marie je jiná. Ta je zlomena bolestí a klesá Ježíšovi k nohám.
  Zkusme se vžít do bolesti Lazarových sester. Ježíš nevyslyšel jejich prosbu o uzdravení bratra. Ony mu nic nevyčítají, neztrácejí v Ježíše důvěru.

  Jak je to s námi, když na nás dolehne něco těžkého? Modlíme se o pomoc, ale nic se neděje. Neztrácíme naději a důvěru v Boha? Nevyčítáme Bohu, že nás nechal na holičkách, že si nás nevšímá? A přitom může Bůh v našem životě vykonat něco většího, než o co prosíme. Může nás vysvobodit z našeho hrobu hříchů, neuzdravených vztahů, každodenního stereotypu. Věříme, že  nás má Bůh rád, i když hned  nevyslyší naše prosby?

  Klíčová slova dnešního evangelia jsou tato:

 "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

  Ježíš těmito slovy odpovídá na slova Marty, která vyznává vzkříšení mrtvých na konci světa. Ježíš nám říká, že kdo v něho věří, už nyní má podíl na věčném životě a vzkříšení z mrtvých. Již nyní, žijeme-li v Boží milosti, prožíváme své vzkříšení. Zatím v zárodku, ve své duši, ale už nyní. Už nyní jsme přešli ze smrti do života. Ne až na konci světa, ale už nyní. Máme v sobě Ducha Svatého, který je zárukou našeho vzkříšení. Jak jsme slyšeli ve druhém čtení:

  "A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás."

  Žijeme-li v Boží milosti, je v naší duši přítomen Duch Svatý, který nás už nyní povolal k věčnému životu, duchovně vzkřísil z mrtvých. Na konci světa, kdy budou vzkříšena naše těla, dojde jen k dovršení toho, co v nás již nyní Duch Svatý započal.