V nebi už nebudou žádné lhostejné pohledy

25.12.2014 18:26

3. neděle adventní, cyklus B

  Třetí neděli adventní nazýváme GAUDETE, tedy "radujte se"! Pán je blízko!  
  K radosti nás vyzývá i apoštol Pavel:
  "Stále se radujte!"
   A dále pokračuje:
  "Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu."
  To jsou tři rysy křesťanského života:
1.Radostně žít ve společenství s Kristem
2.Ustavičně se modlit
3.Za vše děkovat Bohu za všech životních okolností
  Tato trojice je měřítkem křesťanského života. My si všimneme radosti.
  Křesťan má být člověkem radosti. Pravá radost není radost povrchní. Nejde o veselí po požití alkoholického nápoje, ani o veselí při sledování komedie. Jde o radost vnitřní, radost v srdci člověka. Jde o radost, kterou dostáváme od Boha jako dar. Sv. Pavel v listě Galaťanům (Gal 5,22) vyjmenovává ovoce Ducha Svatého:
  "Ovoce Božího Ducha jsou láska, RADOST, pokoj, ..."
  Radost je na druhém místě hned po lásce. Křesťanská radost je dar Boží - ovoce Ducha Svatého, které zakouší věřící člověk. Příkladem této překypující radosti je Mariino Magnificat: "Velebí má duše Pána".
  Klíčem k radosti je zachovávání Božích přikázání. Jen člověk s čistým svědomím může prožívat hlubokou vnitřní radost i v těžkých podmínkách. Čím více se národ, rodiny i jednotlivci odklánějí od Boha, tím více postrádají pravé vnitřní radosti.
  Radost je znamením toho, že jsme křesťané. Radostí bychom se měli lišit od těch, kteří Boha neznají. Pokud nejsme radostní, nevěřící nám mohou řící:
 "Jsi stejně zoufalý, uhoněný a smutný jako my - proč si vlastně křesťanem? Co ti to křesťanství vlastně dává?"
   Filozof Nietsche napsal o křesťanech:
  "Říkáte, že vás Ježíš vykoupil, ale nevypadáte vůbec vykoupeně."
  Máme se v Duchu Svatém radovat z toho, že jsme Bohem milováni. Z toho, že nás Bůh z lásky stvořil, že řídí náš život a vede k nebi. Z toho, že se Bůh pro nás stal člověkem, že za nás zemřel na kříži. Z toho, že život smrtí nekončí, že jsme pozváni k věčnému životu s Bohem. I přes všechny bolesti, utrpení a zklamání, máme mít v srdci radost.
  Křesťanskou radost nemáme jen pro sebe, máme ji šířit kolem sebe. Kardinál Suenens napsal tato slova:
  "Usmívat se znamená podívat se na druhého očima Kristovýma. Úsměv je jako jasný paprsek, který vyšel z tváře Boží."
  Sv. Terezička řekla o nebi:
  "V nebi už nebudou žádné lhostejné pohledy."
  Ano, jaký to bude protiklad tam v nebi k zástupům lidí, které potkáváme zde na zemi - s vyčerpanými, ztvrdlými a lhostejnými tvářemi.
  Kardinál Suenens nás dále vybízí:
  "Buďme dárci radosti! Úsměv spojuje lidi, staví malé mosty, budí důvěru, tzn. dělá z lidské společnosti jednu velkou rodinu a vytrhuje člověka z nepřátelské a ledové anonymity. Úsměv je předtuchou ráje. Milovat lidi, na ně se usmívat, když je nutno i přes slzy, to vytváří už zde na zemi ovzduší nebe."
  Snažme se, s Boží pomocí, aby se každý den našeho života stal nedělí Gaudete, dnem radosti z toho, že Bůh je nám blízko.