Trojí přikázání lásky

21.07.2019 17:51

15. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Boží slovo dnešní neděle hovoří o Zákonu, o jeho příkazech a nařízeních. Pro Židy byl Mojžíšův zákon vyjádřením Boží vůle. Plněním Zákona Izraelita plnil Boží vůli.

Jaký je dnes vztah k přikázáním?

K přikázáním může mít člověk vztah negativní: Boží přikázání omezují svobodu člověka, člověk si má sám určit, co je správné. Dnes se hodně mluví o právech, ale o povinnostech se cudně mlčí.

V páté knize Mojžíšově je tato věta:

"Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od tebe."

"Vždyť je tito slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat."

Boží přikázání nejsou pro člověka něčím cizím, ale jsou mu blízké jako jeho srdce. Jsou v souladu s lidskou přirozeností a naplněním lidských potřeb. Proto máme mít k Božím přikázáním pozitivní vztah. Boží přikázání potřebujeme k životu, abychom byli skutečně a trvale šťastní.

V evangeliu zákoník zkouší Pána Ježíše ze znalosti Mojžíšova zákona:

"Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?"

Zákoník se ptá, na co se má v Zákoně hlavně zaměřit. Odpovídá si sám:

"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe."

Tím podstatným v Zákoně a v duchovním životě je láska. Tato láska je trojí. Nejprve je láska k Bohu, která má být nade vše. Nikoho a nic nemáme milovat více než Boha. Bůh stvořil naši duši, dal nám životní úkol, v nebi nám připravil příbytek. Vše je Boží milost, nezasloužený dar milujícího Boha. Proto máme milovat Boha nade vše.

Druhou láskou je láska k sobě. To není sobectví a svévole. Mám rád sám sebe? Vážím si sám sebe? Snáším se? Mám k sobě úctu? Vím o svých přednostech?

To je velmi důležité. Kdo nemá rád sám sebe, nemůže mít rád druhé lidi.

A to je třetí láska – láska k bližnímu. Bližního máme milovat jako sami sebe. Kdo nemá rád sám sebe, nemůže mít rád druhé lidi.

Příkladem lásky k bližnímu je milosrdný Samaritán. Ten si našel čas k pomoci nepříteli. Nezkoumal potřebného člověka, ale prostě mu pomohl. Zachoval se jako bližní k tomuto potřebnému.

Važme si tedy Božích přikázání, především přikázání lásky. Jsou cestou k šťastnému

životu nejen zde na zemi, ale i na věčnosti. Podle lásky budeme jednou souzeni.