Svatý Petr a Pavel

09.07.2014 10:16

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

 Dnes si připomínáme dvě velké postavy Církve. Připomínáme si svatého Petra, prvního papeže, a svatého Pavla, apoštola národů.
  V evangeliu jsme slyšeli Petrovo vyznání u Césareje Filipovy, které je chápáno jako vyhlášení primátu (prvenství) svatého Petra a jeho nástupců v papežském úřadě nad celou Církvi.
  Svatý Petr v Duchu svatém o Kristu vyznává:
  "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!"
  Pán Ježíš Petrovi mění jméno na Kéfas - Skála. Tím mu dává nové poslání, které do základů změní Petrův život. A nejen to, Pán Ježíš dál pokračuje:
 "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou."
  Petr je skálou, na které chce Pán postavit svou Církev. Pokud bude budova Církve stát na této skále, mocnosti pekelné ji nepřemohou. Pán Ježíš je neviditelnou Hlavou Církve, svatý Petr je viditelnou hlavou Církve, zástupce Krista na zemi.
  Tady můžeme pochopit, že útoky nepřátel Církve se zvláště soustřeďují na papeže. A to nejen v minulosti, kdy v Evropé vládl nacismus a komunismus, ale i dnes skrze katolíky, kteří opustili Kristovu Církev, a skrze falešná soukromá zjevení.
  Svatý Petr dostal od Krista klíče od nebeského království. Stal se správcem celé Církve. Petrovi a jeho nástupcům Církev nepatří, ta je Kristova. Mají tuto Církev vést tímto světem k nebi. Mají uchovávat apoštolskou nauku, která pramení z Božího zjevení v Ježíši Kristu. Proto také svatý Petr a jeho nástupci dostávají moc svazovat a rozvazovat, tzn. závazně pro celou Církev stanovit, co se má věřit, a jak se má podle víry žít.
 Tady vidíme, jak je papež pro Církev důležitý. Je zárukou jednoty Církve. Proto se máme za papeže často modlit.
  Svatý Pavel, který na rozdíl od svatého Petra dosáhl velkého vzdělání, byl po svém obrácení Kristem pověřen, aby hlásal evangelium mezi pohany. Svého poslání se zhostil s velkou horlivostí. Díky Pavlovi se evangelium brzy rozšířilo téměř po celé římské říši.
  I když byl svatý Pavel tak vzdělaný a schopný, přesto se podřizoval prvnímu z apoštolů. Vypravil se do Jeruzaléma, aby svatému Petrovi vyložil nauku, kterou hlásá. Nechtěl dělat nic bez Petrova vědomí a svolení. Tady se ukazuje Pavlova pokora. Učenec se sklání před rybářem. Pavel nevidí v Petrovi jen slabého člověka, ale vidí v něm toho, který je Skálou, na které stojí Kristova Církev. Kéž je pro nás v tomto příkladem.
  Ve druhém čtení svatý Pavel rekapituluje svůj život. Krásnými obrazy svinutých plachet a ukončení bežeckého závodu předpovídá svůj brzký odchod z tohoto světa. Nakonec vyjadřuje své přesvědčení, že ho Pán "zachrání pro své nebeské království".
  Mějme v úctě našeho papeže Františka, který je skálou pro budovu Církve.
  Snažme se horlivě plnit své poslání jako svatý Pavel, abychom i my mohli odcházet z tohoto světa s důvěrou, že nás Pán zachrání pro své království.