Svátek Svaté Rodiny, cyklus C

05.02.2013 12:23

 

 Církev nám dnes klade před oči vzor Svaté Rodiny. Svatá Rodina je na jedné straně jedinečná svým posláním, na druhé straně žije obyčejným životem.

Panna Maria, Matka Boží, pracuje jako mnoho žen v domácnosti. Je nejpožehnanější mezi ženami. Přesto se oddává obyčejné práci – vaří, uklízí, pere prádlo, vytváří domov, kde se každý cítí dobře. Svatý Josef, pěstoun Ježíše Krista, plní svou roli hlavy rodiny. Pracuje jako tesař a stará se o živobytí pro svou rodinu.

Ježíš Kristus, Bůh, který se stal člověkem, se od svého pěstouna učí řemeslo, aby se sám postaral o sebe a svou matku, až svatý Josef opustí tento svět. Živí se prací svých rukou. A jako dítě poslouchá svou matku a svého pěstouna:

Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.“

Příběh o ztracení Ježíše není projevem jeho neposlušnosti. Pán Ježíš tím ukazuje, že vůle nebeského Otce stojí nad rodinnými vztahy:

Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“

Obraz Svaté Rodiny ukazuje na Boží řád ve stvoření. Bůh chce, aby muž a žena, kteří žijí v manželském svazku, vytvářeli rodinu, do které přicházejí jako Boží dar děti.

Jaká je situace v dnešní době? Jak dnešní rodiny odpovídají Božímu řádu?

V loni se u nás narodilo 41% dětí mimo manželství. Přibývá nesezdaných párů, je velká rozvodovost. Jsou nám vnucovány alternativy manželství dvou mužů nebo dvou žen, v některých zemích mohou tyto homosexuální páry adoptovat děti.

Britský premiér David Cameron, předseda Konzervativní strany, podporuje zákon o homosexuálních svazcích, který umožní církvím ve Velké Británii oddávat v kostele páry stejného pohlaví. Zákon prý nebude církve nutit, aby tyto obřady pořádaly.

Tyto „pokrokové“ tendence se přímo stavějí proti lidské přirozenosti a Božímu řádu.

Naštěstí máme papeže Benedikta XVI., který se nebojí hájit Boží zákony.

Před vánočními svátky se Benedikt XVI. setkal s členy římské kurie. Ve svém poselství se zabýval také rodinou. Řekl tato slova:

   „Nelze však popřít krizi, která – zejména v západním světě – rodinu ohrožuje v jejich samých základech.  

V otázce rodiny se nejedná pouze o určitou společenskou formu, nýbrž je v sázce sám člověk a jeho identita.“

Dále ve své promluvě hájí celoživotní svazek muže a ženy. Pokud člověk tento celoživotní svazek odmítá, uzavírá se do sebe sama, do svého „já“. Řekl:

Pouze v darování sebe sama však člověk dospívá ke svému lidství. Jenom otevře-li se druhému, druhým – dětem, rodině – a dá-li se utvářet utrpením, odhaluje šíři svého bytí. “

Člověk se stává plně člověkem, jen když překročí své „já“, když se otevře trvalým vztahům k druhým, k rodině a dětem.

Dále se papež odvolává na slova vrchního francouzského rabína Bernheima, který reaguje na tlaky předefinovat manželství a rodinu:

Vrchní rabín Francie, Gilles Bernheim, dokázal, že atentát, kterému je vystavena autentická rodina, skládající se z otce, matky a dítěte, směřuje k hlubší dimenzi. Doposud jsme příčinu krize rodiny spatřovali v chybném výkladu podstaty lidské svobody. Nyní je však zřejmé, že je ve hře pohled na bytí jako takové; na to, co

ve skutečnosti znamená být člověkem. “

Útok pokrokářů na rodinu a manželství je útokem proti samotnému člověku. Je útokem proti věčnému řádu, proti samotnému Bohu. Útok proti rodině a manželství je svou podstatou útok satanský.

Rodiče, snažte se žít své manželství podle Božího řádu. Snažte se, aby se vaše rodina co nejvíce podobala Svaté Rodině. Snažte se žít plně své role otce, matky a dětí. Rodiče, učte své děti správnému chápání lidské svobody, křesťanskému chápání rodiny a manželství. Buďte světlem v temnotách dnešního světa.

Vnášejte Boží řád do tohoto světa.

K tomu vám pomáhej Bůh a mocná přímluva Panny Marie.