Svatební hostina je přichystána

20.11.2020 14:29

32. neděle v mezidobí, cyklus A

 

Pán Ježíš v dnešním evangeliu využívá židovských svatebních zvyků. Svatební hostina se konala večer a v noci v ženichově domě. Před hostinou si ženich přivedl do svého domu nevěstu. Na ženicha a nevěstu čekaly družičky, aby jim v noci svítily na cestu.

Být družičkou byla výsada, stejně jako pozvání na svatební hostinu.

Některé družičky si svého vyvolení vážily a svědomitě se na svůj úkol připravily. Měly v pořádku lampy i dostatek oleje. Některé družičky si svého vyvolení moc nevážily a na příchod ženicha se nepřipravily.

Uprostřed noci ženich přichází. Všechny družičky byly ženichovým příchodem překvapeny. Moudré panny však byly připravené. Upravily si lampy a doprovázely ženicha s nevěstou na svatební hostinu. Pošetilé panny byly zaskočené a nepřipravené. Nemohly ženichovi posvítit na cestu a vejít na svatební hostinu.

Ženichem je Pán Ježíš, nevěstou je Církev, družičkami jsou věřící v Krista. Věřící musí mít lampy, tzn. musí žít v milosti posvěcující, a mít olej dobrých skutků vykonaných podle Boží vůle.

Bez lampy a oleje nelze Ježíše přivítat a vejít na svatební hostinu. Bez milosti posvěcující a zásluh dobrých skutků nelze do nebeské slávy vejít.

Kdo má Krista v úctě a touží s Ním být navěky v nebi, chrání se těžkého hříchu, koná za své hříchy pokání a snaží se konat skutky lásky, neboť podle lásky budeme souzeni. Moudrý křesťan je na Kristův příchod připraven, ať už ve smrti nebo při jeho druhém příchodu.

Míra připravenosti odpovídá naší lásce ke Kristu a touze po nebi.

Ženich si nás vyvolil, chce nás uhostit na svatební hostině, tak se snažme.