Stůl Božího slova

08.02.2020 18:18

3. neděle v mezidobí, cyklus A – neděle Božího slova

 

Náš papež František 30. 9. 2019, v den 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma, vyhlásil 3. neděli v mezidobí za neděli Božího slova. Boží slovo je pokladem Církve, z kterého Boží lid čerpá po staletí na své cestě ke spáse slova věčného života.

Druhý vatikánský koncil dál podnět ke znovuobjevení důležitosti Božího slova v konstituci Dei verbum (DV). V této konstituci čteme důležitá slova (DV, 21):

Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť – především v posvátné liturgii – nepřestává brát a podávat věřícím chléb života ze stolu jak Božího slova, tak Kristova těla.“

Papež Benedikt XVI. v apoštolské exhortaci Verbum Domini píše o svátostné povaze Božího slova (Verbum Domini, 56):

Hlásání Božího slova při slavení eucharistie s sebou nese uznání, že je to Kristus sám, který je zde přítomen a obrací se k nám, abychom ho přijali.“

Jako při přijímání Krista ve svátosti Eucharistie dbáme, aby nepřišla nazmar žádná částečka této svátosti, tak bychom měli dbát na to, aby nepřišla nezmar žádná část Božího slova, které při mši svaté slyšíme a které kněz vykládá.

Písmo svaté psali lidé inspirovaní Bohem, Duch Svatý vedl pisatele Božího slova. Konstituce Dei verbum (11) nás vybízí, abychom uznali, „že knihy Písma svatého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenou v Písmě svatém pro naši spásu“.

Hlavním cílem Písma svatého je naše spása. Je třeba nejen pozorně poslouchat Boží slovo čtené při mši svaté, ale také je číst sám.

Máme ve zvyku uchovávat dopisy těch, kteří jsou nám drazí – rodičů, partnerů, dětí. Rádi je čteme, neboť v nich vnímáme lásku těch, které máme rádi. Písmo svaté je dopisem lásky našeho Boha. Pokud máme Boha skutečně rádi, pokud nepochybujeme o tom, že nás Bůh miluje, nemáme problém s pravidelnou četbou Písma svatého.

Četbou a rozjímáním Božího slova roste nejen naše poznání Boha, ale i naše láska k Bohu. Připomínám známý výrok svatého Jeronýma, překladatele Písma svatého:

Neznalost Písma je neznalost Krista.“

Když Krista neznám, jak Ho můžu milovat?

Písmo svaté máme číst s pomocí Ducha Svatého, abychom ho správně pochopili a abychom poznali, co chce Boží slovo řící právě nám. Duch Svatý proměňuje Písmo svaté v živé Boží slovo, které se může dotknout našeho srdce. Boží slovo se má v nás vtělit: máme ho uvádět do života, máme ho žít.

Boží slovo nemá význam jen pro nás samotné. Boží slovo nás sjednocuje a vytváří z nás jeden Boží lid. Boží slovo nás také vede ke svědectví, k hlásání evangelia.

Zamysleme se tedy nad naším vztahem k Božímu slovu, k Písmu svatému. Jak se účastníme stolu Božího slova při m

ši svaté, zdali i sami čteme a rozjímáme Písmo svaté, zdali je pro nás skutečným pokladem, dopisem lásky našeho Boha.