Slavnost Zjevení Páně 2013

09.02.2013 10:20

 

Dnešní slavnost je krásná a úzce souvisí s narozením Krista. Na slavnost Narození Páně jsme slyšeli, jak se narozenému Spasiteli klaní pastýři, zástupci židovského národa. Dnes slyšíme o klanění tří mudrců, zástupců pohanských národů.

Mudrci vidí na východě hvězdu. Znají slova Písma svatého (Nm 24,17):

Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.“

Zvláštní úkaz na nebi a slova Písma jsou důvodem k tomu, že mudrci podnikají namáhavou cestu, aby našli narozeného Krále a uctili ho dary.

Je zvláštní, že v Jeruzalémě o narození Mesiáše nic neví. Zákoníci mají slova Písma svatého. I ta zvláštní hvězda byla pravděpodobně vidět i v Jeruzalémě. Zákoníci však nic nepodnikají. Jsou k znamení doby slepí a hluší. Mají svou víru, svou zbožnost.

Těmto zákoníkům se podobají křesťané, kteří prožívají svou víru v hluboce vyjetých kolejích. Mají své ustálené náboženské zvyky, své modlitby a své představy o Bohu. Nic je nedokáže vykolejit, dokonce ani Bůh. Jsou hluší a slepí ke znamením doby, jsou lhostejní k Božímu volání, k Božím zásahům v dějinách člověka. Mají sice Pána Boha v ústech, ale pro Boží záměry jsou nepoužitelní.

Pak je zde král Herodes. Toho zpráva o narození nového krále Izraele vyděsí. Herodes byl chorobně podezřívavý. Z obav o svůj trůn nechal zabít mnoho svých příbuzných, včetně milované manželky Miriam. Zavraždění betlémských dětí bylo jen pokračováním jeho chorobného strachu o království. Pro Heroda je narozený Ježíš nebezpečím, proto Ho usiluje zabít.

Herodes je obrazem všech, jejichž plány Pán Ježíš ohrožuje. Ohrožuje jejich moc, jejich nároky na vládnutí. Dříve i dnes. Ano, i dnes je Pán Ježíš znamením odporu. Je překážkou ve světovládných ambicích dnešních vládců.

V prvním čtení jsme slyšeli útešná slova pro izraelský národ, který se vrátil z babylonského zajetí. Vidí všechno v rozvalinách. Jeruzalém i chrám. Lid začíná ovládat temnota beznaděje. V tuto chvíli promlouvá Hospodin ústy proroka Izaiáše (Iz 60,1):

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!“

Nad Jeruzalémem zazáří Hospodinova velebnost. Do temnoty světa přichází Boží světlo. Nedaleko Jeruzaléma, v betlémské jeskyni, se narodí Spasitel světa. Pán Ježíš je nejen králem Izraele, ale také králem všech národů, které ho přijmou jako svého Pána (Iz 60,3):

Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři.“

Podivná hvězda ozářila temnoty noční oblohy. Tři mudrcové pochopili, že nový král se již narodil. Jdou za ním, hledají ho. Vzdávají mu královský hold a dávají mu dary.

Pán Ježíš je Světlo v temnotách tohoto světa. Je Světlem pro všechny národy. Je Světlem v beznaději, v trápení a v křížích, pod kterými klesáme.

Pán Ježíš se již narodil, Světlo již přišlo na svět. Temnota odchází, neboť je vůčí světlu bezmocná (Jan 1, 5):

To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“

A nikdy nepohltí. Žijeme-li ve Světle, nemusíme se bát tmy.

Vyšlo nám Slunce spravedlnosti, tma už ztratila svou moc.