Radujte se! Pán je blízko.

18.12.2013 13:14
 

 

3. neděle adventní, cyklus A

 

Dnes se tedy máme radovat z Pánovy blízkosti.

Izraelité považovali radost ze života za dar od Boha, odměnu za jejich dobrý život. Radost také prožívali při bohoslužbách. V neděli se v breviáři modlí slova žalmu 118,24:

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“

Radost z Hospodina byla Izraelitům záštitou.

Radostí překypuje i dnešní úryvek proroka Izaiáše. Zde jde o radostný návrat Izraele z babylónského zajetí. Pro hřích Izraele se země změnila v poušť. Bůh odpustil vinu lidu, a poušť se mění v rajskou zahradu. Bůh zachraňuje lid z nemocí, což je projevem hlubšího uzdravení – uzdravení srdce. To vše bude důvodem velké radosti (Iz 35,10):

Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.“

Evangelium je radostná zvěst. Papež František, který je autorem exhortace Evangelii gaudium (Radost evangelia), nás chce vést k evangelizaci, která se vyznačuje touto evangelijní radostí.

Máme se radovat ze spásy, kterou nám přinesl Ježíš Kristus. Jan Křtitel se raduje v lůně své matky, když je navštívena Pannou Marií, která pod srdcem nosí Spasitele. Ježíšovo narození vyvolává radost u andělů i pastýřů, u všech, kteří čekali příchod Mesiáše. Obrovskou radost prožívají učedníci, když vidí vzkříšeného Pána. Dostávají Ducha Svatého, Ducha radosti, který jim umožňuje s nadšením hlásat Krista a radovat se z toho, že mohli pro něho trpět.

Křest naplňuje křesťana radostí Ducha Svatého. Radost je plodem Ducha Svatého. Nejde o nějakou povrchní radost, která časem vyprchá. Jde o vnitřní radost, která v nitru křesťana přetrvává i uprostřed nejtěžších zkoušek.

Prožíváme mnohdy těžké chvíle, životní kříž je velmi těžký, ale neměli bychom ztratit tuto vnitřní radost. Je spojena s důvěrou v Boha, že o našich trápeních ví a že nám pomůže. Buď trápení odstraní, nebo nám je pomůže nést.

I Pán Ježíš na kříži prožíval nejen velká muka, ale hluboko ve svém srdci i velkou radost. Věděl, že jeho oběť přinese spásu člověku.

Prosme Pána o tento plod Ducha Svatého. Radujme se ze spásy, radujme se z víry, radujme se z bohoslužby, radujme se ze služby bližním, radujme se při hlásání evangelia.

Tato duchovní radost jednou dozraje v radost věčnou. V nebi bude radost dokonalá, nebude již míšena s bolestí. V nebi bude radost trvalá.

Máme budoucnost plnou radosti, proto se radujme. Podle slov svatého Pavla (Flp 4,4.5):

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“