Prozíravost křesťana

13.10.2019 15:34

25. neděle v mezidobí, cyklus C

 

V podobenství o nepoctivém správci Pán Ježíš nechválí nepoctivost správce, ale jeho prozíravost, jak se zachoval v krizi, do které se dostal vlastní vinou.

Správce majetku je obviněn z pronevěry. Asi právem, neboť se neobhajuje. Ztrácí svou práci a postavení. Co bude nyní dělat? Nic jiného neumí a žebrat se stydí.

V krizi projevuje prozíravost. Dříve než je zbaven správcovství, zmenšuje dluhy dlužníků svého pána. Očekává, že až bude na dlažbě, někdo z dlužníků se ho ujme.

Pán Ježíš chválí prozíravost nepoctivého správce, že se dokázal připravit na nejistou budoucnost.

I my máme nejistou budoucnost. Kdo z nás ví, jak dopadne po smrti při soukromém soudu? Abychom u Božího soudu obstáli, musíme již nyní něco proto dělat. Co?

Pán Ježíš nám radí:

Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytku věčných.“

Nikdo z nás neví, jak dopadne u Božího soudu, zdali bude přijat do nebe. Proto máme být prozíraví a využívat majetku ke konání dobra, abychom si získali přátele. Ti nám budou vděční a budou se za nás u Boha přimlouvat. Nejen zde na zemi, ale pokud nás předejdou do nebe, tak i tam. Dobro, které jsme vykonali skrze svůj majetek, půjde s námi na věčnost.

V závěru dnešního evangelia jsme slyšeli Pánovo varování pro ty, kteří lpí na svém majetku a hřeší lakomstvím:

Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Lpění na majetku vylučuje lásku k Bohu. Kdo lpí na tom, co má, nelne k Bohu. Pokud jsem svůj život odevzdal majetku a ne Bohu, co mohu na Božím soudu čekat?

Budu hodnocen podle toho, co jsem nashromáždil a našetřil? Hlavním kritériem Božího soudu je láska k potřebným: hladovým, žíznivým, nahým, nemocným a vězněným. Náš majetek jim může pomoci k odstranění bídy. Nám může pomoci obstát při Božím soudu, kdy se budeme zodpovídat za správcovství svého majetku.

Jsme jen správci toho, co máme. Rozdáváním mamonu potřebným ukazujeme, kdo je náš pán. I když každý z nás má různě velké prostředky, můžeme mít stejnou lásku.

Prozíravý křesťan je tedy ten, který se připravuje na budoucí soud tím, že rozdává majetek potřebným. Tím také ukazuje, kterému pánu slouží.