Přijetím Ducha Svatého jsme se stali novým stvořením

11.06.2014 12:21


Slavnost
Seslání Ducha Svatého, cyklus A


  Duch Svatý byl seslán v židovský svátek Letnic. Letnice byly u židů také připomínkou na uzavření smlouvy izraelského národa s Hospodinem a na předání Zákona na hoře Sinaj. Uzavření smlouvy a předání Zákona byly doprovázeny zemětřesením a ohněm.

  I při seslání Ducha Svatého se z nebe ozval hukot,  jako když se přižene silný vítr, objevily se jazyky jako z ohně. Proto první křesťané chápali Letnice jako předání nového zákona. Zákona, který nespočívá v liteře, ale který je zákonem Ducha . Duch Svatý sám je nový, duchovní zákon. Zákon, který není vepsán na kamenné desky, ale do lidského srdce. Tak se naplnila slova proroka Jeremiáše (Jer 31,33):

 "Vložím svůj zákon do jejich nitra."

 Žijeme v novém zákoně, v zákoně Ducha, v zákoně srdce.

 Ježíš nám zanechal hlavní přikázání:

  "Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás."

  Až dar Ducha Svatého, dar Boží Lásky, nám dává schopnost toto přikázání lásky naplňovat.  Nedostali jsme pouze přikázání lásky, ale dostali jsme také Ducha Svatého, abychom dokázali toto přikázání žít. Letnice jsou tedy vlastně dnem předání nového zákona - zákona lásky.

  V evangeliu můžeme vidět další spojitost. Ježíš dává apoštolům Ducha Svatého vdechnutím a slovy:

  "Přijměte Ducha Svatého."

  V knize Genesis oživil Bůh Adama  vdechnutím duše. Adam se stal stvořením. Apoštolové se po přijetí Ducha Svatého stávají novým stvořením. Jsou zcela proměněni. Před přijetím Ducha Svatého byli uzamčeni před židy. Po přijetí Ducha Svatého vycházejí z večeřadla, předstupují před davy lidí a hlásají Krista. Z ustrašených učedníků se stávají stateční a horliví hlasatelé Ježíše Krista. Neučení rybáři moudře vykládají Písmo svaté a vztahují ho na Krista.

  Toto vše působí Duch Svatý. Srdce apoštolů zahořelo láskou ke Kristu a tento oheň je pudil k tomu, aby o Kristu svědčili. Z lásky ke Kristu byli schopni podstoupit zesměšňování, pronásledování, věznění, trýznění i smrt. Stali se novým stvořením z Ducha Svatého.

  I my jsme se stali novým stvořením ve svatém křtu. Proč tedy nehoříme láskou ke Kristu jako apoštolové Proč o Kristu nevydáváme svědectví?

  Zadusili jsme plamen lásky Ducha Svatého ve svých srdcích. Nebo jsme dary Ducha Svatého  nechali ležet ladem.

  O dnešní slavnosti se máme znovu otevřít pro působení Ducha Svatého. Znovu rozdmýchat plamen Ducha Svatého v našich srdcích. Odstranit překážky, které plamen Ducha Svatého v nás dusí. Odstranit hřích, odstranit nedůvěru v Boha, odstranit zbytečné starosti a otevřít se Bohu. I nám dnes Ježíš říká:

 "Přijměte Ducha Svatého."

  Je třeba se touhou otevřít. Jen otevřenou láhev můžeme něčím naplnit. Zašpuntovaná láhev zůstane prázdná. Je třeba se "odšpuntovat". Pojmenovat a odstranit "špunt", který nás blokuje vůči působení DS.