Panna Maria - vzor ženy, svatý Josef - vzor muže

26.12.2013 20:02
 

 

4. neděle adventní, cyklus A


 

Dnešní evangelium nám líčí události, které předcházely narození Ježíše Krista. Panna Maria počala Ježíše z Ducha Svatého. Zvláštním Božím zásahem druhá Božská Osoba přijala skrze Pannu Marii lidské tělo. Byl počat pravý Bůh a pravý člověk v osobě Ježíše Krista. Tak se naplnilo Izaiášovo proroctví (Iz 7,14):

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je Bůh s námi).“

Panna Maria byla v době zvěstování ještě mladou dívkou. Byla zasnoubena s Josefem. Zásnubami již manželství právně začínalo, a proto Matouš už nyní nazývá Marii manželkou Josefovou. Snoubenci bydleli po určitou dobu odděleně. Pak se konala slavnost, po které už manželé žili spolu. Až nyní mohli žít plně jako manželé. Manželský styk v době zasnoubení byl zakázán a považován za velký mravní prohřešek a hanbu. Proto se Panna Maria ptá archanděla Gabriela:

Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“

Přijetím Boží vůle se Panna Maria vystavuje velkému nebezpečí. Jak vysvětlí Josefovi a lidem zázračné početí Ježíše? Dokonce ji hrozil pro nepochopení jejího Božího mateřství trest ukamenování. Přesto Panna Maria odpovídá Gabrielovi:

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“

Tím projevila velkou statečnost a naprostou důvěru v Boha. Bůh to jistě nějak vyřeší.

Panna Maria je pro nás vzorem důvěry v Boha, naprosté odevzdanosti do rukou Božích.

A nyní reakce svatého Josefa. Ten se dozvěděl, že jeho snoubenka čeká dítě. Zachoval čistotu, kdo je tedy otcem dítěte? Maria mlčí, Josef se trápí. Neví, co má dělat. Jeho povinností je Marii udat, aby byla potrestána. Josef však Marii miluje. Nevěří, že mu byla nevěrná. Ale čí je toto dítě?

Svatý Jeroným k této situaci napsal:

Proč se nazývá Josef spravedlivý, když přece chce zatajit hřích své ženy? Ale to je svědectví pro Marii, že Josef, protože znal její čistotu, v obdivu nad tím, co se stalo, zakrývá mlčením to, čeho tajemství nepoznával.“

Svatý Josef se rozhoduje, že Marii tajně propustí. Chce jí dát soukromě propouštěcí listinu bez udání příčiny, proč ji zbavuje manželského závazku vůči sobě.

V tu chvíli zasahuje Bůh, který skrze anděla Josefovi nařizuje, aby vzal Marii k sobě, tedy stal se jejím právoplatným manželem. Josef přijímá Boží vůli, i když se tím vystavuje výsměchu okolí. Svým činem se totiž otevřeně hlásí k Mariinu dítěti jako jeho otec, tedy i k domnělému porušení předmanželské čistoty.

Svatý Josef ukazuje v čem spočívá být mužem. Být mužem znamená být poslušný Bohu a dokázat na sebe vzít zodpovědnost. Přijetím Panny Marie za manželku se Josef stává adoptivním otcem Ježíše Krista a ochráncem Svaté Rodiny.

Dnešní evangelium dává mužům a ženám velké vzory. Ženám Pannu Marii, statečnou dívku, která se plně spoléhala na Boží pomoc a plně Bohu patřila.

Mužům svatého Josefa, muže spravedlivého, muže poslušného Bohu, muže schopného vzít zodpovědnost nejen za sebe, ale i za svou rodinu.

Kéž se těmto vzorům stále více přibližujeme.