Pán Ježíš přemohl smrt a otevřel nám nebe

26.04.2014 15:40


Slavnost zmrtvýchvstání Páně, cyklus A


  K prohloubení naší radosti ze zmrtvýchvstání Páně využijeme slova vstupní modlitby, která shrnuje obsah dnešní slavnosti i to, co pro nás Kristovo vzkříšení znamená.

  Vstupní modlitba začíná slovy:

  "Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe."

  Pán Ježíš přemohl smrt. Pán Ježíš vzal na sebe hříchy světa a dobrovolně se podrobil smrti, která je trestem za tyto hříchy. Zemřel místo nás. Svou smrtí smrt přemohl. Smrt šla jako vždy najisto, ale v Ježíšově smrtelném těle byl skrytý Život, Život věčný a nezničitelný, neboť Ježíš byl také pravý Bůh. Pán Ježíš použil své tělo jako návnadu pro smrt, kterou smrt "slavně přemohl".

  Smrt po Kristově zmrtvýchvstání není cestou do zapomenutí, do šeolu, ale je bránou k životu věčnému, bránou do nebe. Je bránou do nebe pro ty, kdo v Krista věří a přijmou svatý křest. Křest nám dává účast na Kristově vítězství nad smrtí. Vírou a křtem jsme i my slavně přemohli smrt.

  Pán Ježíš nám velikonočním tajemstvím otevřel nebe. Nebe bylo pro naše hříchy zavřené, Kristův kříž nám nebe otevřel. Kristův kříž je klíčem nebeské brány. I naše kříže, které musíme nést, jsou velmi důležité. Řízení života podle Božích a církevních přikázání, nepochopení, zesměšnování a útoky těch, kteří ještě nepoznali Boží lásku, to vše klade kříže na ramena věřících. Pán Ježíš neodstranil utrpení, ale dává mu smysl. Spojením svých křížů s křížem Kristovým si otvíráme nebe. Bůh nás stvořil bez nás, ale nespasí nás bez nás. Vírou, křtem a trpělivým nesením našich křížů spolupracujeme s Bohem na své spáse.

  Vstupní modlitba pokračuje prosbou k Bohu:

  "Dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu."

  Vírou a křtem jsme vstali k novému žvotu, byli jsme duchovně vzkříšeni. Proto bychom neměli přeslechnout Pavlovu výzvu (Kol 3,1):

  "Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi."

  Vesvém životě máme myslet na nebe a věčný život s Bohem. Musíme se jistě starat o věci pozemské, ale vše máme podřizovat a směřovat k nebi. Na zemi nejsme pro to, abychom získali co nejvíce pozemských dober, ale abychom se připravili k přijetí nejvyššího dobra - věčného života v nebeské slávě.

  Jsme však slabí, proto prosíme:

  "Obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy."

  Potřebujeme uzdravení, očištění a posvěcení Duchem Svatým, abychom stále svým životem směřovali správným směrem.

  Kristovo vítězství nad smrtí je tedy i naším vítězstvím. A to je naše velikonoční radost. Na cestě do nebe, které nám Ježíš otevřel svým křížem, nejsme nikdy sami. Jak zní Ježíšova slova ze vstupní antifony dnešní slavnosti:

  "Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja."