Nebát se zla

08.02.2014 18:21
 

 

Uvedení Páně do chrámu 2014


 

Stařec Simeon, který pod vedením Ducha Svatého přichází do jeruzalémského chrámu, bere do rukou malého Mesiáše, a pronáší chvalozpěv. V Ježíši Kristu vidí světlo k osvícení pohanům.“ (Lk 2,32).

Na počátku mše svaté jsme žehnali hromničky. Zapálená svíce je znamením Ježíše Krista. S hořícími svícemi jsme vyšli v průvodu a zpívali:

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.“

Ježíš Kristus je světlo světa, které zahání temnoty.

Abychom odstranili tmu, musíme přinést světlo, musíme udělat něco pozitivního: zapálit svíci, rozsvítit baterku. Kdo chce odstranit světlo, nemůže to udělat tím, že přinese tmu. To nejde. Kdo chce odstranit světlo, musí odstranit jeho zdroj, musí udělat něco negativního: zhasnout svíci, rozbít svítilnu apod.

Podobně je to i v duchovním světě. Kdo chce konat něco dobrého, musí udělat něco pozitivního. Zlo je opakem dobra. Zlo existuje jen proto, že existuje dobro. Bez dobra by nebylo ani zlo. Zlo se vlastně na dobru přiživuje. Kdyby nebylo světlo, nebyla by temnota. Kdyby nebyl Bůh, nebyl by ani satan. Zlo je závislé na existenci dobra.

Proto bychom se neměli zla tolik bát, když na nás útočí v různých podobách. Neměli bychom se jím nechat zastrašit. Zlo není v podstatě ničím, jen neguje dobro. Je závislé na existenci dobra. I satan je závislý na Bohu. Pokud zneužívá Bohem darovanou svobodu ke zlu, neguje sám sebe, žije ve lži, v nereálném světě.

Stejně je to i u člověka. Zlý člověk žije ve lži, nežije v realitě. Snaží se popřít to, pro co byl Bohem přiveden na svět. Nežije v pravdě, ale ve lži.

Ježíš Kristus přinesl na svět světlo, Boží světlo. Přinesl nám učení, jak máme žít, abychom skutečně byli, abychom žili v realitě. Mnozí lidé Ježíše přijali a začali žít jako lidé, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu. Mnozí lidé Ježíše odmítli a zůstali ve tmě. Tma nemůže snést světlo, protože světlo ukazuje, jak je tma na světle závislá.

Stařec Simeon řekl o Kristu Panně Marii slova (Lk 2,34):

On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat.“

Temnoty musí bojovat proti světlu, neboť světlo temnotu ohrožuje, usvědčuje ji ze lži. Homosexualismus musí bojovat proti tradičnímu manželství muže a ženy, gender ideologie musí bojovat proti tradiční rodině, neboť vědí, že jsou negacemi těchto tradičního hodnot, že jsou na nich závislé.

Proč toto všechno říkám?

Pokud se díváme na situaci ve světě i u nás, asi nás nečeká nic dobrého. Zlo bude asi sílit. Nesmíme se však nechat zastrašit. Zlo existuje jen díky tomu, že existuje dobro, které se zlo snaží negovat. Když my, křesťané, budeme žít podle Boží vůle, když budeme do svého okolí vnášet dobro, budeme s Boží pomocí likvidovat zlo.

Pokud přibývá zlo kolem nás, nemůžeme se nechat zastrašit, nemůžeme rezignovat, ale máme naopak s větším úsilím vnášet do světa dobro.

Ať jsme stále jasněji hořícími svícemi, které všude tam, kde jsou, zahánějí temnotu.