Náročný požadavek

09.03.2019 19:47

7. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Téma dnešní neděle je velmi náročné – láska k nepřátelům. Pro nás není problém mílovat ty, kteří mají rádi nás. Ale milovat i ty, kteří se k nám chovají nepřátelsky, pomlouvají nás, tupí, kteří nám nějakým způsobem ublížili, to je velmi těžké.

Krásným příkladem je pro nás král David z první knihy Samuelovy.

Hospodin si vybral za krále na místo Saula Davida. Saul to těžce nesl a Davida pronásledoval. David se musel před Saulem schovávat v pustině, daleko od domova a chrámu. Byl vyloučen ze společenského i náboženského života. Měl důvod Saula nenávidět. V dnešním čtení měl možnost Saula zabít. Všechno zlé by pro něho skončilo. Ale David to odmítá. Ví, že i Saul byl pomazán od Hospodina:

Kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina?“

David zachoval Saulův život. Tím projevil lásku ke svému nepříteli i úctu k Hospodinu, který Saula vyvolil za krále. I když Saul svou hodnost ztratil, David ponechává soud nad ním Hospodinu.

V evangeliu nás Pán Ježíš vybízí:

Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.“

To je těžký požadavek. Jak máme chápat nastavení druhé tváře, neodpírání šatu (tuniky) těm, kteří nám berou plášť? Máme se chránit hněvu a pomstychtivosti. Raději trpět příkoří a být zbaveni cenné věci (tunika je vzácnější než plášť), než propadnout zlu a nenávisti. Koloběh zla lze zastavit jen neodplácením zlým a odpuštěním.

Dalším důvodem lásky k nepřátelům je náš Bůh:

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“

Bůh je dobrý k nevděčným i zlým. Dává každému šanci ke změně života. Když hříšník upřímně prosí o odpuštění svých hříchů, Bůh mu odpustí. Tady je třeba rozjímat o Boží lásce a milosrdenství. Jako sami očekáváme od Boha milosrdenství, měli bychom být milosrdní k druhým lidem. Denně se to modlíme:

Odpusť nám naše viny, jako i my odpuštíme našim viníkům.“

A dalším důvodem lásky k nepřátelům je to, že od nás Bůh očekává více, než od těch, kteří v Boha nevěří:

Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.“

Učme se v Ježíšově škole, zvláště ve škole Kristova kříže, milovat své nepřátele a odpouštět jim. Jen tak můžeme zastavit koloběh zla, přiblížit se k milosrdné lásce našeho Boha a konat to, co od nás Bůh očekává.