Mučedníci pro víru

22.11.2019 14:36

32. neděle v mezidobí, cyklus C

 

V prvním čtení jsme slyšeli úryvek z druhé knihy Makabejské o mučednické smrti sedmi bratří. V roce 175 př. Kr. se v Sýrii ujal vlády Antioch IV. Epifanes. Tento král dobyl také Egypt. Po upevnění moci se rozhodl sjednotit celé své království. Všechny národy v jeho království musely opustit své zákony, tradice a náboženství.

V roce 167 př. Kr. nechal Antioch IV. zasvětit jeruzalémský chrám Diovi Olympskému, kterého sám uctíval. V tomto roce také zakázal židovskou bohoslužbu. Kdo se nechtěl jeho rozkazu podřídit, byl usmrcen. Byly zabíjeny i ženy, které nechaly obřezat své děti, a kojence oběsili na jejich šíjích.

Tomuto teroru a likvidaci židovského národa se postavil Matatiáš. Po jeho smrti bojoval za náboženskou svobodu jeho syn Juda Makabejský.

Teď lépe pochopíme dnešní úryvek prvního čtení. Bratři jsou nuceni přestoupit Mojžíšův zákon, tedy zapřít židovskou víru v jediného pravého Boha. I přes mučení zůstávají víře svých otců věrní. Raději umírají, než by zapřeli svou víru v Hospodina.

Velkou oporou v jejich mučednickém zápasu je víra ve věčný život a vzkříšení z mrtvých.

Králi říkají:

"Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony."

"Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni."

Víra těchto bratří je v rozporu s nevěrou saduceů, kteří vzkříšení mrtvých popírali.

Každý totalitní režim se snaží vytvořit nového člověka potlačováním tradic, národního cítění, náboženství a lidské svobody. Místo toho i násilím vnucuje svou kulturu, své zákony a náboženství. V moderní době již nemáme uctívat Dia Olympského, ale jsou zbožšťovány ideologie, které musíme přijmout a podle nich žít.

Překážkou totalitních režimů je křesťanství. Víra v Ježíše Krista je svobodným rozhodnutím člověka. Pokud v dějinách byli lidé do Církve včleňování násílím, jde o naprosté nepochopení Kristova učení. Křesťanství je náboženstvím lásky a svobody. Proto je trnem v oku všech totalit, které člověka zotročují. Jen v Bohu může být člověk plně svobodný. Totalita člověku svobodu odnímá.

V dějinách Církve bylo mnoho pronásledování. Máme také mnoho mučedníků. Ti zůstali Kristu věrní. Raději obětovali svůj život, než aby zradili Krista. Posilou pro ně byla i víra ve věčný život a vzkříšení mrtvých. Pán Ježíš v dnešním evangeliu řekl:

"Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení."

Křesťané jsou dnes nejvíce pronásledovanou skupinou obyvatel ve světě. Jen v Nigérii bylo za první pololetí roku 2018 zabito až 6 000 křesťanů a 50 000 dalších bylo vyhnáno z domu.

V naší zemi nečelíme otevřenému pronásledování. Komunismus před třiceti lety padl, avšak nikdo z nás neví, co přijde v budoucnosti.

Ať statečnost židovských a křesťanských mučedníků nás povzbudí k věrnosti našemu Pánu. Ať v nás prohloubí víru ve věčný život a vzkříšení mrtvých, která posilovala v hrdinném zápase všechny mučedníky.