Modlitba maličkých otevírá nebe

28.10.2013 17:27

30. neděle v mezidobí, cyklus C

 

Modlitba maličkých je vyslyšena. Tak by se daly shrnout myšlenky všech liturgických čtení této neděle.

V prvním čtení z knihy Sirachovec jsme slyšeli o modlitbě lidí na okraji společnosti (chudí, sirotci, vdovy, utlačení). Sirachovec o jejich modlitbě píše:

Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde.“

Člověk, který má málo prostředků k životu, který je nespravedlivě utlačován, nemá oporu jinde, než ve svém Bohu. K Němu s důvěrou volá jako královna Ester:

Pomoz mně opuštěné, nemám mimo tebe jiného pomocníka, Pane, neboť mi hrozí nebezpečí.“

Stejně i svatý Pavel, který je pronásledován pro víru v Krista, trpce píše v listě Timotejovi:

Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili.“

Ale hned s důvěrou dodává:

Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium...“

Pavel je opuštěn lidmi, ne však Bohem, ke kterému s důvěrou volá o pomoc.

V evangeliu máme další příklad – celníka, veřejného hříšníka. Ten si je vědom svých hříchů i Božího milosrdenství. S důvěrou volá k Bohu:

Bože, buď milostiv mně hříšnému.“

Hříšník prosí Boha o milost, nezasloužený dar. Ví, že odpuštění hříchů je Božím darem, na který nemá nárok, ale který má přijmout s pokorou a vděčností. Uznává svůj hřích, vyznává ho před Bohem a prosí Boha o milost. Bůh slyší modlitbu pokorného hříšníka. Ten odchází z chrámu ospravedlněn.

Farizeus si nejde do chrámu pro milost, ale pro odměnu za svůj (v jeho očích) vzorný život. Chlubí se před Bohem, co všechno pro Něho dělá. A za to čeká, že mu Bůh bude žehnat. Myslí si, že má nárok na odměnu. Odchází z chrámu neospravedlněn. Nevidí svou pýchu, nevidí urážky, kterých se vůči Bohu dopouští, když s Ním jedná jako s kupcem. Dávám Ti, Bože, dobré skutky. Ty mi nyní musíš dát své požehnání. Jaká je to troufalost a neúcta k Bohu!

Ať je nám modlitba maličkých vzorem. Všechno, co přijímáme od Boha, je milost. Pokorou, touhou a důvěrnou modlitbou, otevíráme Boží Srdce. Bůh se sklání k maličkým, kteří v Něho skládají všechnu svou důvěru.