Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem

22.11.2013 20:09

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus C

 

  Poslední neděle církevního roku patří Králi Ježíši Kristu a jeho Království.

  Tato slavnost byla zavedena encyklikou Quas primas papeže Pia XI. z 11. 12. 1925. Na úvod encykliky papež Pius XI. píše:

  "... taková záplava zla přišla na celý svět proto, že většina lidí vypudila Ježíše Krista a jeho přesvatý zákon jak ze svého

osobního života, tak ze života rodinného i ze života občanského."

  Slavnost Krista Krále byla zavedena jako lék proti laicismu. Laicismus hlásá nezávislost časných a světských hodnot

na hodnotách náboženských. Laicismus odmítá Bohem zjevené pravdy. Jediným zdrojem poznání je lidský rozum.

Laicismus odmítá všechny zásahy Církve do politického, sociálního a kulturního života. Laicismus šířilo osvícenství, dále pak politický liberalismus a vědecký pozitivismus.

  Trpké ovoce laicismu, který odmítá Boha a jím zjevené pravdy ve věcech víry a mravů, sklízíme dodnes.

Papež Pius XI. chtěl dnešní slavností nejen ukázat na zhoubný jed laicismu, ale také chtěl všem ukázat, že jediným Králem celého světa, všech národů a ras, je Ježíš Kristus.

  Ježíš Kristus je Králem, který má nade vším moc zákonodárnou (dal nám nové přikázání lásky a blahoslavenství),

moc soudcovskou (přijde spoudit živé i mrtvé) a moc výkonnou (všichni jsou povinni ho poslouchat, jinak budou

potrestáni).

  Ježíš Kristus je Králem nad rozumem člověka, neboť všichni lidé jsou povinni od něho pravdu čerpat a poslušně ji

přijímat. Je Králem nad vůlí člověka, neboť podrobuje naši vůli jeho Božské vůli. Je králem nad srdcem člověka,

neboť je svou Láskou přitahuje a uchvacuje.

  Počátkem Kristova království na zemi je katolická Církev, která se má šířit po celém světě. Máme šířit světovou vládu, vládu Ježíše Krista. Ježíš Kristus má vládnout nad celým světem, nikdo jiný.

  Kristovo království je hlavně duchovní.

  Má i odpůrce. Kristovo království stojí proti království satana a moci temnot. Probíhá neustálý boj mezi těmito

královstvími, a křesťané jsou v jeho centru. Na všechny negativní skutečnosti se musíme dívat z pozice tohoto duchovního boje.

  Rozšíření zla ve světě klade papež Pius XI.  za vinu i "liknavosti nebo bázlivosti dobrých, kteří se buď úplně zdržují odporu anebo odporují jen slabě".

  Snažme se tedy dnes znovu obnovit lásku a úctu ke Kristu, který je Králem celého světa. Nebojme se šířit jeho

království obhajobou Bohem zjevených pravd, láskou k Církvi, která je počátkem Božího království na zemi, odporem

zlu, které šíří služebníci satanova království.

 Zasvěťme svá srdce, své rodiny, naši farnost Božskému Srdci Páně, Srdci, z kterého se na kříži zrodila Církev

a které nás tolik miluje.

Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.