Kdo není proti nám, je s námi

11.10.2018 16:36

26. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Apoštolové řeší problém: někdo si dovolil vyhánět zlé duchy z posedlého člověka        v Ježíšově jménu a nepatřil mezi Ježíšovy učedníky. Apoštolové se snažili tomuto člověku v jeho činnosti zabránit. Svatý Jan je rozhořčen a oznamuje to Ježíšovi.

V prvním čtení máme podobnou situaci. Jozue žárlí na Eldada a Medada, kteří prorokovali v táboře, i když měli prorokovat u stánku schůzky s ostatními.

Mojžíš Jozuovi odpovídá:

Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“

Mojžíšovi nevadí, že tito dva muži prorokovali v táboře, a tím porušili jeho příkaz. Touží po tom, aby všichni Izraelité dostali účast na prorocké službě.

A jaká je reakce Pána Ježíše? Učedníkům odpovídá:

Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned     o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi.“

Duch Svatý vane, kam chce. Nemůžeme jeho působení omezit jen na katolickou církev. Exorcismy se provádějí i v jiných církvích a křesťanských společenstvích. Pomocí charizmat může Duch Svatý působit i v nevěřících.

I člověk mimo Církev může pracovat pro Boží království. Dokonce o tom nemusí ani vědět. Neměli bychom jeho pomoc odmítat jen proto, že není „náš“. Zvláště dnes, kdy jsou napadány základní lidské hodnoty (manželství, rodina), je třeba spolupráce všech lidí dobré vůle.

Kdo není proti nám, je s námi.“

Člověk nemusí být katolík, ale přesto může podpořit názor Církve, její obranu základních lidských hodnot, na kterých stojí lidská civilizace.

V další části evangelia jsme vyzváni k důslednému odporu vůči pokušení. Pokušení budou přicházet, na tom nic nezměníme. Proti pokušením však musíme bojovat.

A také nemáme sami být pokušiteli:

Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.“

Nepovažujme tedy lidi mimo Církev za naše nepřátele, ale snažme se, když se nestaví proti nám, aby byli s námi. Možná, že je to jejich cesta do Církve.