Katecheze o mši svaté - 1.část

23.03.2019 20:28

1. neděle postní, cyklus C

Katecheze o mši svaté - 1. část

 

Svatý otec Pio:

Svět by se spíše obešel bez slunce než bez mše svaté!“

Mše svatá je vrcholem bohopocty a společné modlitby. Je vyvrcholením činnosti, kterou Bůh posvěcuje nás i celý svět. Jaké jsou názvy mše svaté?

1. Eucharistie (díkůčinění) – děkujeme Bohu za vše, co pro nás koná. Tento název má i svátost Eucharistie (Tělo a Krev Ježíše Krista), ve které je Kristus skutečně přítomen pod způsobami chleba a vína.

2. Nejsvětější Oběť – mše svatá je zpřítomnění Kristovy oběti na kříži nekrvavým způsobem; Kristova oběť na Kalvárii a na oltáři je jedna oběť. Mše svatá je nejen oběť Kristova, ale i oběť Církve (máme Bohu Otci spolu s Kristem obětovat sebe sama, svůj život i smrt).

3. Hostina – Ježíš se nám dává za pokrm k věčnému životu.

4. Přímluva – při mši svaté prosíme o duchovní a hmotná dobra, za zemřelé, církev a svět.

Jaká je úloha kněze při mši svaté?

Kněz je „alter Christi“ (druhý Kristus). V čele mše svaté je sám Kristus, který sám neviditelně předsedá každé eucharistické oběti. Kněz Krista zastupuje, jedná v osobě Krista, propůjčuje mu svá ústa a své ruce (čte evangelium a vykládá ho, přijímá obětní dary, pronáší eucharistickou modlitbu) Kněz zastupuje Krista před lidmi a naopak – zastupuje shromážděný lid před Kristem.

Boží lid se má mše svaté aktivně účastnit (zpěv, modlitby, odpovědi na výzvy kněze), má si přisvojit modlitby kněze, které koná nejen za sebe, ale i za shromážděnou obec. Např. když kněz líbá oltář, který je znamením Ježíše Krista, mají všichni také v duchu oltář políbit.

Při mši svaté se setkáváme s Kristem ve třech podobách:

1. Ve shromážděné farní obci (v bratru a sestře), neboť kde jsou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je sám Pán uprostřed nich. Kdybychom byli soustředěnější a chtěli z celého srdce chválit Boha, cítili bychom Boží přítomnost mezi námi.

2. V Božím slově, ve kterém ke mně mluví Bůh.

3. Ve svátosti Eucharistie (Tělo a Krev Ježíše Krista).

 

Části mše svaté:

1. Úvodní obřady

2. Bohoslužba slova

3. Bohoslužba oběti

4. Závěrečné obřady

Jaká by měla být příprava na mši svatou?

Doma bychom si měli přečíst texty Písma svatého pro nedělní mši svatou. Cestou do kostela bychom si měli uvědomit kam jdeme, proč tam jdeme, s kým se chceme setkat, za co chceme mši svatou a svaté přijímání obětovat. Je třeba chodit včas – z úcty ke Kristu i k věřícím. Chodit slušně oblečený (sváteční oděv v neděli).

U vchodu do kostela se žehnáme svěcenou vodou na připomínku našeho křtu. Pokleknutí před Ježíšem ve svatostánku je znamením pokory a úcty ke Kristu.