Kající lotr - vzor věřících

08.12.2019 18:31

Slavnost Krista Krále, cyklus C

 

Dnešní slavnost nám připomíná, že Kristus je Králem nebe i země. Svatý Pavel v listě Kolosanům vyznává, že Ježíš je Hlavou všeho stvoření i Hlavou nového stvoření, tedy těch, kteří byli znovuzrození vírou a svatým křtem.

První čtení a evangelium nám umožňují srovnat počátek vlády dvou králů. První je David, který se po smrti krále Saula ujímá vlády nad celým Izraelem. Druhým Králem je Pán Ježíš.

Za Davidem přicházejí izraelští předáci a oznamují mu, že ho chtějí za svého krále. Ježíše jako krále izraelští předáci odmítají. Jsou příčinou jeho odsouzení k potupné smrti. Pod křížem se mu vysmívají:

Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“

David uzavírá s Izraelem smlouvu a je pomazán za krále. Usedá na královský trůn.

Pán Ježíš uzavírá smlouvu s novým Izraelem, kterou zpečeťuje svou vlastní krví, prolitou na kříži. Trůnem Ježíše Krista, Božího Syna, je kříž. Z kříže se ujímá vlády nad světem. Pro izraelské předáky Ježíš prohrál. Ale Pán Ježíš svým utrpením na kříži koná své největší dílo – vykoupení člověka z moci hříchu a věčné smrti.

Lotr po levici se Pánu vysmívá. Ani v blízkosti smrti není schopen litovat svých hříchů a rouhá se. Lotr po pravici ho okřikuje a vyznává svou vinu i Ježíšovu nevinu:

...ale on neudělal nic zlého.“

Lotr po pravici dostává od Boha velkou milost víry, neboť dodává:

Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Kající lotr věří, že Pán Ježíš je Mesiáš. Tento člověk očima víry vidí v ukřižovaném Ježíši, který je odmítaný a tupený izraelskými předáky, Mesiáše Krále! To je obrovská víra. Ale tato víra jde ještě dál.

Kající lotr, jako každý Izraelita, měl představu mesiášského království na zemi. Věřil, že Ježíš Mesiáš se jako Král ujme svého království. Protože viděl, že Pán Ježíš nyní umírá na kříži, musel také věřit, že Pán Ježíš vstane z mrtvých, aby se ujal svého království. Lotr tedy věří, že se Pán Ježíš po vzkříšení vrátí a slavně se ujme svého království. A proto prosí:

Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Pán Ježíš mu říká:

Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Tento kající lotr není patronem těch, kteří odkládají své obrácení na poslední chvíli. Jistě, Bůh odpustí hříšníku, který v posledním okamžiku života dokonale litoval svých hříchů. Je však otázkou, zda ten, který odkládá své smíření s Bohem, bude vůbec tuto lítost schopen vzbudit.

Smířit se s Bohem je nutné hned. Kristus Král, který nás na kříži vykoupil, nám jistě chce odpustit, pokud chceme konat opravdové pokání. Když Pán Ježíš nechal tak se sebou zacházet, kdo by pochyboval o jeho lásce k člověku i k člověku hříšnikovi.