Je Miloš Zeman můj bratr v Kristu?

11.02.2013 21:26

Tento komentář je volným pokračováním prvního komentáře „Je hříchem nevolit Karla Schwarzenberga?“.

Miloš Zeman byl zvolen prezidentem České republiky. Stal se tak i mým prezidentem. Na konci prvního komentáře jsem uvedl, že jsou oba kandidáti na prezidenta mými bratry v Kristu.

Na stránkách Křesťan dnes, kde byl můj komentář uveřejněn, se v diskuzi objevily názory, že Miloš Zeman není pro diskutující bratrem v Kristu. Jak to tedy je?

Miloš Zeman se vidí jako tolerantní ateista. Nemůže být mým bratrem v Kristu skrze víru. Může však být mým bratrem v Kristu skrze křest. V jednom komentáři na Křesťan dnes jsem se dozvěděl, že náš budoucí prezident byl pokřtěný v katolické Církvi, dokonce byl i biřmován.

Musím nyní podotknout, že máme s panem Zemanem něco společného. Nejen oblibu slivovice (letos jí bylo vypáleno z farních švestek skutečně požehnaně), ale i duchovní život v dětství, pokud se to tak dá nazvat.

Také jsem byl pokřtěný jako malé dítě, byl jsem u prvního svatého přijímání. Svátost biřmování jsem, na rozdíl od pana Zemana, přijal až v prvním ročníku bohosloví. Měl jsem určitou dětskou víru, kterou jsem v dospívání ztratil. Snad něco podobného prožíval i náš budoucí prezident.

Lišíme se v tom, že já jsem v 23 letech uvěřil v Boha, pan Zeman zatím ne.

Přesto se však odvažuji tvrdit, že pan Zeman je můj bratr v Kristu. Náš katechismus o křtu píše (článek 1272):

Křest vtiskuje křesťanovi nezrušitelné duchovní znamení (charakter) jeho příslušnosti ke Kristu. Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje křtu, aby přinášel ovoce spásy.“

Křtem patříme Kristu navěky. Křtem je do naší duše vtištěno duchovní znamení, které nelze nikdy zrušit. Tedy skrze křest je Miloš Zeman mým bratrem v Kristu, i když v něho zatím neuvěřil. A víra je ke spáse nutná.

Miloš Zeman není nějaký bojovný ateista, který by proti Bohu útočil. Podle komentáře Křesťan dnes považuje Ježíše Krista za geniálního filozofa, podle jiného komentáře prý pravidelně čte Bibli. Jako farář byl bych šťastný, kdyby všichni moji farníci pravidelně četli Bibli!

Miloš Zeman má, jak se mi to jeví, úctu ke Kristu i k Bibli. Zdá se mi být vůči křesťanství otevřený. A to je dobré znamení. A také důvod se za něho modlit, aby poznal Boží lásku a uvěřil v ní (1 Jan 4,16).

Vzpomeňme na Starý Zákon. Pohanský král Kýros se stal nástrojem v rukou Božích. Propustil izraelský lid z vyhnanství a dovolil mu znovu postavit chrám, místo Hospodinovy přítomnosti (2 Pa 36,22n). Co my víme o Božích plánech? Třeba je i Miloš Zeman k něčemu předurčen. I to je důvod, abychom se za něho hodně modlili.

Já se za svého bratra v Kristu modlit budu, aby byl nejen mým bratrem skrze křest, ale i skrze víru.