Jdi za světlem

15.02.2020 21:53

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

Pán Ježíš se narodil v Betlémě, osmého dne byl obřezán a dostal své jméno.

Čtyřicet dní po narození byl rodiči přinesen do jeruzalémského chrámu a představen Bohu. Mojžíšův zákon stanovil, že je žena po porodu chlapce 40 dní obřadně nečistá, tj. nemůže se zúčastnit bohoslužeb. Čtyřicet dní po porodu probíhalo tzv. "očišťování" rodičky, při kterém byla podána oběť. U chudých manželů to byl pár hrdliček nebo dvě holoubata. Panna Maria očišťování nepotřebovala, ale podrobila se předpisům Mojžíšova zákona.

Podle Mojžíšova zákona byl prvorozený chlapec zasvěcen Hospodinu ke kněžské službě. Když se kněžími stávali muži kméne Levi, museli se prvorozenci vykupovat pěti šekely. I Pán Ježíš byl Bohu "představen", tj. zasvěcen Bohu a prohlášen za jeho vlastnictví.

Nyní se naplňují slova proroka Micheáše:

"Hned potom přijde do svého chrámu panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po kterém toužíte."

Do chrámu vstupuje stařec Simeon, kterému Duch Svatý předpověděl, že nezemře dříve, než uvidí Mesiáše. Duch Svatý ústy Simeonovými prohlašuje, že drží v náručí Vykupitele – světlo a spásu pro všechny národy. Pán Ježíš je světlo pro všechny národy.

Na úvod mše svaté jsem žehnal svíce – hromničky. Hořící hromnička je symbolem Ježíše Krista, který nám přinesl světlo věčného života.

Hořící svíce osvěcuje temnoty. Pán Ježíš svým příchodem osvítil temnoty národů a lidských srdcí. Pán Ježíš svítí v temnotách jako maják a uvádí lidstvo na správnou cestu, cestu k Bohu.

Pán Ježíš je spásou národů. Odpuštěním hříchů nás zachraňuje od věčné smrti a darem Božího světla nás přivádí k věčnému životu. Ježíš je jediný Spasitel. Jak prohlásil svatý Petr před veleradou (Sk 4,12):

"V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy."

Pán Ježíš přináší světlo a spásu. Je na lidech, aby toto světlo přijali a po spáse zatoužili. Ježíš však nikoho nespasí bez jeho spolupráce. Bude znamením, které lidé přijmou, nebo mu budou odporovat. Ti, kdo přijmou Ježíšovo světlo a spásu, budou povzneseni k Božímu životu. Ti, kdo Krista odmítnou, přivodí si pád do temnot.

Dnešní den je dnem nového rozhodnutí pro Ježíše. Přijměme jeho světlo a spásu, postavme svůj život na Ježíši. Život bez Ježíše je život v temnotách, hříchu a smrti. Jen Ježíš je dárce světla, odpuštění a věčného života.

Ať se Ježíš Kristus stane pro nás všechny světlem věčného života a nárožním kamenem, na kterém postavíme celý svůj život. V nikom jiném není spásy.