Gender ideologie - ideologie kultury smrti

28.01.2014 10:18
 

 

3. neděle v mezidobí, cyklus A


 

Galilejskou zemi zaplavila temnota. Království severního Izraele bylo dobyto asyrskými vojsky, většina obyvatelstva byla odvlečena do zajetí. Na jejich místo přišli pohané, kteří svou modloslužbou ovlivňovali zbylé Izraelity. Nastal úpadek víry i mravů. Galilea byla hanlivě nazývána Galilea pohanů.

Lid Galileje žije v temnotě. Přichází zvrat, neboť „vzchází světlo“, které proráží temnotu a dává lidu naději a radost (Iz 9,1):

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.“

Evangelista Matouš prohlašuje, že se toto proroctví naplnilo na Ježíši Kristu.

Pán Ježíš žil dlouho v Nazaretu. Po uvěznění Jana Křtitele odchází do dalšího města v Galileji, do Kafarnaa, aby vzešel jako světlo těm, „kdo sídlili v krajině stínu smrti“ (Mt 4,16).

Ježíš začíná své působení slovy (Mt 4,17):

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“

Nebeské (Boží) království bylo středem Ježíšova hlásání. Bůh je králem nade vším, všude vládne svou mocí. Toto Boží království bylo narušeno prvním hříchem lidí. Musí být obnoveno zásahem Mesiáše, kterého Bůh poslal na zem. Pán Ježíš svou smrtí na kříži Boží království obnovuje. Proto vyzývá k pokání, neboť obnova Království se již blíží. Pán Ježíš svým vykupitelským činem vytrhuje člověka z nadvlády satana, který buduje na zemi své království, které je založené na odporu vůči Bohu a jeho přikázáním. Jde o království temnot, v kterém se šíří kultura smrti.

Pán Ježíš svou výkupnou oběť již vykonal. Skrze víru a křest jsme vstoupili do Božího království. Víme však, že není dobojováno. Satan, i když utrpěl rozhodující porážku, stále útočí proti Božímu království. Toho jsme svědky i v dnešní době.

Slovenští biskupové vloni na 1. neděli adventni zveřejnili pastýřský list, ve kterém upozorňují na ohrožení základních lidských hodnot.

V tomto listě věřícím připomínají, že Bůh dal člověku rodinu, kterou tvoří muž, žena a děti. Rodina je Boží ustanovení, nelze ji zlikvidovat, ale jak dále píši:

Nemusí však přežít v Evropě. I když ji člověk nemůže zlikvidovat, může ji velmi zmrzačit a toto se děje v dnešním světě. Rozvratem rodiny se znehodnocuje lidské štěstí, které právě v ní nabývá pozemskou dokonalost. Ohrožuje to život a nastoluje se kultura smrti.“

Slovenští biskupové zvláště varují před gender ideologií, za pomocí které je prosazována tzv. rodová rovnost. I křesťanství hlásá, že muž a žena mají před Bohem stejnou důstojnost, že jsou oba povoláni k věčnému životu. Zde jde však o něco jiného, jak můžeme dále v listu číst:

Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás neexistuje od přirozenosti jako muž nebo jako žena, chtějí tedy vzít muži právo na identitu muže a ženě právo na identitu ženy a rodině právo na identitu rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena a manželství, aby už nebylo tím Bohem požehnaným výlučným spojením muže a ženy, ale na roveň manželství chtějí prosadit i společenství dvou mužů nebo dvou žen. Tak vzniká jakýsi sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest.“

Je to bohorouhavá vzpoura člověka vůči Stvořiteli.“

To jsou velmi silná slova slovenských biskupů. Také se proti tomuto pastýřskému listu zvedl velký odpor. Ale jsou to slova jasná. Gender ideologie, která by po prosazení svých cílů vedla k rozvratu základních lidských hodnot, je produktem kultury smrti, projevem odporu vůči Božímu řádu, proti Božímu království.

Kristus je naším světlem. Je třeba toto světlo přinášet do temnot dnešního světa. Vnášet kulturu života, a tak potlačovat kulturu smrti.

Naše síly jsou slabé. Stojíme jako David proti Goliáši. Ale víme, že David nad Goliášem zvítězil, neboť s ním byl Bůh, v něhož plně důvěřoval.