Fiat

15.01.2019 13:08

Slavnost Panny Marie, Matky Boží 2019

 

Dnes, v první den roku, slavíme krásnou slavnost Panny Marie. Vyznáváme s katolickou církví, že Panna Maria je Matkou Boží, neboť v jejím lůně se stala druhá Božská Osoba člověkem. Titul Matka Boží se začíná v Církvi užívat již ve 3. století. Pojem Theotokos – Bohorodička - poprvé nacházíme v modlitbě „Pod ochranou tvou“, která se zachovala na egyptském papyru ze začátku 4. století.

Dogma, že Panna Maria je Matkou Boží, bylo definováno při obhajobě Božích pravd o Ježíši Kristu. Heretici popírali Ježíšovo božství (ariáni) nebo lidství. Teologové poznali, že nemohou vysvětlit tajemství Krista bez tajemství Panny Marie. V letech 431-433 se konal všeobecný koncil v Efezu, který vyhlásil dogma – Panna Maria je Matkou Boží. V roce 1931 při 1500. výročí vyhlášení tohoto dogmatu, papež Pius XI. zavedl svátek Mateřství Panny Marie a určil jej na 11. září. Nyní se tato slavnost slaví 1.ledna.

Ježíš je hlavou svého mystického těla - Církve. Maria tedy spolu s Ježíšem (hlavou) zrodila i Církev (jeho mystické tělo), a proto je také Matkou Církve. Fyzická matka Ježíšova se v řádu milosti stává duchovní matkou členů Církve – křesťanů. Panna Marie je také Matkou Krista v nás. Tajemství Božího života v nás je dílem Ducha Svatého a Panny Marie.

O vedení Ducha svatého skrze Marii k Ježíši napsal v 17. století karmelitán Michael od sv. Augustina podle duchovních zkušeností sestry Marie od sv. Terezie:

Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna a ten volá: ´Abba, Otče´, ale i ´Ave, Matko´. Dává nám nejen něžnou lásku k Otci, ale i dětinnou lásku k Matce. Přetvoří nás v Marii, a jako v ní utvořil Ježíše, tak ho vytvoří, spolu s ní, i v nás.“

Duch Svatý přetvoří naše srdce v srdce Mariino. Pravá úcta k Panně Marii znamená následovat její svatost, nechat se Duchem Svatým v Marii přetvářet, abychom i my dokázali vždy Bohu říci fiat. Maria svým fiat Bohu říká:

Dávám se Ti, Bože, zcela k dispozici, dělej si se mnou, co chceš, kdy chceš a jak chceš.“

To má být postoj každého z nás.

Duch Svatý nás přetváří v Marii, v obraz nejdokonalejšího člověka na zemi, aby se skrze ní v nás rodil Ježíš, aby v nás stále více rostl Boží život tak, že budeme moci se sv. Pavlem říci (Gal 2,20):

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“

Panno Maria, Matko Ježíšova a duchovní Matko křesťanů, nauč nás říkat k Boží vůli své fiat, abychom už nežili my, ale Ježíš v nás. Aby v našich srdci vládl mír, který máme šířit kolem nás. Amen.