Důvěřovat v Boží milosrdenství

12.04.2013 13:44

2. neděle velikonoční, cyklus C

 

Věříš, že tě Bůh miluje?“

To je základní otázka. Podle odpovědi můžeme poznat naši představu o Bohu i svou víru. Podle katechismu je víra přilnutí k Bohu. Nemohu skutečně přilnout k tomu, o němž nejsem zcela přesvědčen, že mě má rád.

K Bohu mohu navázat osobní, živý vztah jen tehdy, když zakusím Boží lásku a Boží milosrdenství. Zakusím, že mě má Bůh rád.

Už v Knize Moudrosti můžeme číst (11,24):

(Bože), miluješ všechno, co je, a neošklivíš si nic z toho, co jsi učinil, vždyť bys ani nemohl připravit něco, co bys měl v nenávisti.“

Bůh miluje VŠECHNO, CO JE. Všechno stvoření. Pokud nepopírám, že JSEM, že ŽIJI, mám jistotu, že mě Bůh miluje. Toto poznání by mělo proniknout hluboko do mého srdce a změnit celý můj život.

Projevem Boží lásky k člověku je Boží milosrdenství, jehož svátek dnes slavíme.

Záchrana člověka, celého lidstva, spočívá v objevení Božího milosrdenství a v důvěře v něho. Pán Ježíš řekl řeholnici Faustině Kowalské, šířitelce úcty k Božímu milosrdenství, tato slova:

Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství.“

Milosrdenství je z latinského slova misericordia (miserere cor – slitovné srdce). Milosrdenství je schopnost slitovat se, obrátit a otevřít své srdce tomu, kdo potřebuje pomoc.

Bůh je milosrdný, Bůh je Milosrdenství. Bůh se nad námi slitovává, otevírá nám své srdce. Materiální a duchovní bída je zdrojem nepokoje a rozdělení v dnešním světě. Důvěra v Boží milosrdenství může světu přinést smíření a pokoj.

Každý z nás se již ocitl v nějaké těžké životní situaci. V této chvíli nemáme propadat beznaději, ale máme se obrátit s důvěrou k Bohu, který o naší situaci ví, který nám dává sílu tuto situaci nést a vyřešit. K Božímu milosrdenství se máme obracet i tehdy, když padneme do hříchu, třeba i těžkého. V této situaci jsme často malomyslní a ptáme se:

Může mi to Bůh odpustit?“

Bůh chce odpustit člověku každý hřích, když ho lituje a chce změnit svůj život. Neexistuje hřích, který by Bůh nechtěl odpustit, pokud o to člověk stojí. Důkazem Boží ochoty odpustit hřích je Kristův kříž (2 Kor 5,21):

S tím, který byl úplně bez hříchu, jednal Bůh kvůli nám jako s největším hříšníkem.“

Bůh tě miluje a zemřel za tebe na kříži. Pokud žiješ v hříchu, konej pokání, důvěřuj v Boží milosrdenství, pros o odpuštění.

Svatá Terezie z Lisieux popsala svou naprostou důvěru v Boha slovy:

I kdybych se dopustila těch největších zločinů, stále bych měla k Bohu stejnou důvěru.“

Dnešní den je svátkem Božího milosrdenství. Pán Ježíš dal sestře Faustině toto zaslíbení:

Duše, která (v tomto dni) přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“

Zodpovězme si, každý sám u sebe, na tu stěžejní otázku víry:

Věřím, že mě Bůh miluje?“

Důvěřujme v Boží milosrdenství ve všech situacích života a buďme také sami šířiteli tohoto milosrdenství.

 

 

 

Zde můžete psát...