Dobré semeno do dobré půdy

24.07.2020 19:13

15. neděle v mezidobí, cyklus A

 

Nosnou myšlenkou dnešních čtení je Boží slovo a jeho účinnost.

Boží slovo bylo Izraelity chápáno jako mocné a působivé. Ve slově Božím je skrytá Boží moc. Bůh řekl a stalo se (viz zpráva o stvoření). Hospodin ústy proroka Izaiáše hovoří o účinku Božího slova. Přirovnává ho k dešti a sněhu. Jako déšť a sníh padá z nebe, svlažuje zemi, která pak přináší plody, tak se Boží slovo nevrací k Bohu bez účinku. Vykoná vše, k čemu bylo posláno.

Tato slova proroka Izaiáše se zcela naplnila na Ježíši Kristu. On je Slovo, které se stalo tělem (viz Jan 1,14), vtělené Boží slovo, které vykonalo na zemi vše, k čemu bylo posláno. Ježíš se k Otci nevrátil bez účinku. Vykonal spásu lidstva skrze oběť na kříži.

I sv. Pavel působivě popsal účinek Božího slova v člověku (Žd 4,12n.):

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.“

Tak mocné je Boží slovo, které proniká do hlubin našeho bytí a soudí naše myšlenky s touhy.

První křesťané stáli před otázkou, jak je možné, že Boží slovo, kterému se podrobovali i démoni, je vůči mnoha lidem málo účinné. Mnozí Boží slovo slyší, ale pouze někteří uvěří. Odpověď najdeme v evangeliu, v podobenství o rozsévači.

Chyba není v semenu, ale v půdě. Pán Ježíš trpce říká učedníkům (Mt 13,15):

Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.“

Otupělo srdce tohoto lidu. Nejen srdce Izraelitů, ale i srdce dnešních lidí. Jsou „duchovně tupí“ k Božím pravdám. Slyší, ale nechápou a nevěří. Pán Ježíš ukazuje na čtyřech příkladech postoj člověka k Božímu slovu.

V prvním případě jde o povrchního posluchače. Boží slovo slyší, ale neproniká mu do srdce, takže na něho brzy zapomene. Druhý posluchač je Božím slovem nadšený. Líbí se mu, příjímá ho do srdce. Ale když musí pro Boží slovo něco obětovat, opouští ho. Třetí posluchač Boží slovo slyší, přijímá do srdce, snad o něm i přemýšlí, avšak světské starosti a světská zábava Boží slovo v srdci udusí, takže nepřinese užitek. Jediným vhodným posluchačem je ten, kdo Boží slovo slyší, přijímá a uskutečňuje ve svém životě. Podle své víry a lásky přináší třicetinásobný až stonásobný užitek.

Boží slovo nás dnes vybízí, abychom sami často četli Písmo svaté, abychom Božímu slovu pozorně naslouchali při mši svaté. I proto máme chodit na mši svatou alespoň v neděli.

Boží slovo chce v každém z nás přinést svůj užitek. Musíme mít dobrou vůli, abychom to Božímu slovu umožnili. Ať je naše srdce vhodnou půdou pro setbu Božího slova, aby nás mohlo přetvářet v Boží děti, ve kterých má Bůh zalíbení.