Církev - celosvětová unie

11.01.2014 12:11
 

 

Slavnost Zjevení Páně 2014


 

Na svátek Svaté Rodiny jsme slyšeli evangelium o klanění pastýřů narozenému Spasiteli světa. Pastýři byli prostí a nevzdělaní lidé. Byli Židé. Žili blízko místa narození Ježíše Krista. Jeho narození jim zvěstoval anděl.

Dnes jsme slyšeli o klanění mudrců. Ti byli učení pohané. Přišli z velké dálky. Zvláštní hvězda a Písmo svaté je přesvědčilo, že se již narodil Král Mesiáš.

Prostí lidé mají nějak k Bohu blíže. Přijímají víru srdcem, často spontánně. Učenci přicházejí k Bohu dlouho, z velké dálky. Vše zkoumají svým rozumem. Je pro ně těžší uvěřit. Možná, že těm prostým lidem i závidí.

Ale přesto, pastýři i mudrci, před Ježíšem poklekají a přinášejí mu dary. Víra v narozeného Krále Mesiáše stírá rozdíly mezi lidmi. Jak píše svatý Pavel (Kol 3,11):

Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.“

Ježíš Kristus přišel sjednotit lidstvo pod jednou hlavou, která je Hlavou Církve.

Povoláni ke spáse, k dosažení nebe, jsou všichni, kdo s vírou přijmou Ježiše. Neboť bylo odhaleno, „že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia“ (Kol 3,6).

I v dnešním prvním čtení Izaiáš prorokuje o připojení pohanů k vyvolenému národu (Iz 60,1.3):

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející září.“

Ježíš, nové narozený Král, přitahuje všechny národy, chce všechny národy sjednotit v jedné víře a v jedné Církvi.

V dějinách lidstva bylo mnoho pokusů sjednotit národy světa. Často se to dělo násilím. Také proto se všechny tyto „tisícileté“ říše rozpadly. Jen Církev zůstala, a zůstane až do konce světa.

Lidstvo nemůže sjednotit nic vnějšího: ekonomika, politika, nebo něco jiného. Sjednocení musí vycházet zevnitř a musí být dobrovolné. Víra v Krista může sjednotit celé lidstvo, vytvořit celosvětovou unii. K víře v Ježíše Krista nemůže nikdo nikoho nutit. Víra je svobodným darem od Boha, je svobodným rozhodnutím člověka. Vírou vytváříme velkou světovou rodinu. Radujeme se z misionářských úspěchů ve světě, cítíme bolest při zprávách o utrpení křesťanů při pronásledování.

Pokud může něco sjednotit lidstvo, je to víra v Ježíše Krista. Pokusy o sjednocování, které s Kristem nepočítají nebo ho přímo odmítají, jsou dalšími tragickými pokusy o stavbu babylonské věže.

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně. Ježíš Kristus se zjevil prvním pohanům. Všichni lidé jsou povoláni ke spáse. Hlásáním evangelia nejen přivádíme lidi ke Kristu, ale zároveň sjednocujeme lidstvo. Přetrvá jen Boží království, jehož zárodkem je Církev.