Bůh za nás zaplatil výkupné

03.11.2018 14:32

29. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Úkolem misijní činnosti naší Církve je především hlásat světu Ježíše Krista, Vykupitele a Spasitele. Ježíš je náš Vykupitel, protože nás vysvobodil od hříchu a věčného zavržení. Je také náš Spasitel, neboť nám zasloužil Boží milost a věčnou blaženost – nebe.

Ježíš je tím Služebníkem, o kterém prorokuje Izajáš, že "dá na usmíření svůj život".

Ježíš je ten, který "ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny".

V evangeliu jsme slyšeli slova samotného Ježíše:

"Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Pán Ježíš přišel na svět, aby dal dobrovolně svůj život jako výkupné.

Výkupné (náprava škody) bylo známé v židovském zákonodárství. Pokud někdo způsobil druhému nějakou škodu, musel mu dát výkupné, musel mu škodu nahradit.

V případě zabití člověka platilo pravidlo "život za život". Kdo zmařil život svého bližního, zmařil i svůj vlastní život. Ztratil právo na život.

Židovské zákonodárství však mělo vyjímečnou možnost "vykoupení" viníkova života. Iniciativa však nepocházela od viníka, ale od příbuzných oběti. Příbuzní zabitého se mohli zříci potrestání viníka smrtí, pokud za svůj život zaplatil výkupné, které určovali příbuzní oběti. Prominutím trestu smrti a zaplacením výkupného byl viník zachráněn.

A jak nás vykoupil Pán Ježíš? Prvotním hříchem jsem všichni propadli smrti. Nejen smrti tělesné, ale i duchovní. Prvotní hřích uzavřel všem lidem nebe, byli jsme všichni v područí věčné smrti. Bůh nám nejenže prominul trest věčné smrti, ale zaplatil za nás i výkupné. Poněvadž jsme se nemohli z hříchu vykoupit, sám za nás zaplatil výkupné. Tím výkupným je smrt Ježíše Krista na kříži.

 

Je důležité nasytit hladové chlebem, zajistit lidem bez domova střechu nad hlavou, umožnit dětem studium a nemocným léčbu. Ale to nejdůležitější je lidem hlásat Ježíše Krista, našeho Vykupitele a Spasitele. Ježíš nás zachránil z hříchu a věčného zavržení. Tuto záchranu přijímáme vírou a křtem.

Proto se svatým Pavlem s radostí o Kristu vyznejme (Ef 1,7):

"V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost."