Bůh nás miluje, ať tomu věříme, nebo ne

26.01.2019 20:04

Svátek Křtu Páně, cyklus C

 

Doba vánoční končí svátkem Křtu Páně. Přijetím Janova křtu Pán Ježíš začíná své vykupitelské poslání.

Jan Křtitel se poprvé setkal s Pánem Ježíšem ještě před svým narozením. Nyní se setkávají dva dospělí muži. Lidé se Janem nechávají křtít v řece Jordánu. Šlo o symbolický úkon, kterým projevovali lítost nad svými hříchy, aby mohli vejít do blížícího se Božího království.

Také Pán Ježíš se nechává křtít Janovým křtem. Proč, když je zcela bez hříchu?

Pán Ježíš vstupuje do Jordánu za nás, jako vzal na sebe naše hříchy a za nás za ně zemřel na kříži. Křtem naznačil své vykupitelské poslání.

Po křtu na Ježíše sestupuje Duch Svatý v podobě holubice. Holubice je symbolem čistoty, mírnosti a lásky. Ukazuje tím, jaký je samotný Ježíš. Holubice oznámila Noemovi konec potopy a začátek nového života. Pán Ježíš přišel ukončit vládu zla nad člověkem a přinesl nám nový život, účast na Božím životě.

Z nebe se ozývá hlas nebeského Otce:

Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Nebeský Otec se hlásí ke svému milovanému Synu. Má v něm i v jeho vykupitelském díle pro lidstvo zalíbení. Pán Ježíš přijetím Janova křtu ukázal, že chce zadostiučinit za hříchy lidstva. Nebeský Otec vydal svědectví, že Ježíšovo poslání je jeho vůle. Celá Boží Trojice, které se po Ježíšově křtu zjevila, touží po spáse člověka, kterou má vykonat Otcův Syn, který se pro naši spásu stal člověkem.

Dnes bychom měli žasnout, jak Boží Trojice touží po spáse každého člověka, jak touží, aby každý člověk uvěřil v Ježíše Krista a nechal se pokřtít svátostným křtem.

Vtělení Božího Syna, jeho narození v Betlémě, Ježíšův křest v Jordánu, jeho veřejné působení i oběť na kříži, to vše ukazuje na Boží lásku k člověku.

Svátostí křtu jsme se i my stali milovanými syny a dcerami nebeského Otce. Bůh touží po spáse každého z nás. Chce pro naši spásu dát vše – i svého milovaného Syna.

Měli bychom plakat nad tím, jak si tuto Boží lásku málo uvědomujeme, jak málo věříme, že nás má nebeský Otec tak rád, když ani svého Syna neušetřil a vydal ho za nás.

Zjevení Boží Trojice po Ježíšově křtu je zjevením Boží lásky k člověku. Neurážejme svého Boha tím, že pochybujeme o jeho lásce k nám. Což ani Ježíšův kříž nás nepřiměje k tomu, abychom uvěřili, jak nás má Bůh rád?