Boží láska se chce dávat

05.06.2016 20:02

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus C

  Minulou neděli jsme slavili seslání Ducha Svatého, dnes slavíme slavnost celé Nejsvětější Trojice. Nejsvětější Trojice je lidskému rozumu nepochopitelná.
  Křesťané věří v jednoho Boha ve třech Osobách. Úkolem naší víry není poznat, jak to v Nejsvětější Trojici je, ale přijmout, že to tak je.
  Tajemství Nejsvětější Trojice nám bylo zjeveno samotným Bohem. Lidský rozum může poznat existenci Boha, který vše stvořil, ale nemůže poznat tajemství vnitřního života Boha. To bylo odhaleno postupným Božím zjevením.
  Po pádu prvních lidí se Bůh zjevil Abrahámovi. Abrahám Bohu uvěřil. Uznal ho  za svého Pána a následoval ho. Abrahám je proto nazýván otcem víry.
  Starý Zákon zná jednoho Boha Stvořitele, můžeme říci, že zná Otce, ale další dvě Božské Osoby byly izraelskému národu zatím skryté. Je to pochopitelné.
  Izrael byl obklopen pohany. Kolem Izraele vládl polytheismus - mnohobožství. Každé město mělo svého hlavního boha. Války mezi městy a národy byly rovněž válkami mezi bohy. Izrael měl nejprve uvěřit v jednoho a jediného Boha, znal Boha jen jako jednu Osobu. Nebyl zatím zralý k přijetí tajemství Nejsvětější Trojice.
  S příchodem Ježíše Krista zjevení vnitřního Božího života pokračuje.
 Již při zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem vnímáme působení celé Nejsvětější Trojice. Panna Maria má dát druhé Božské Osobě tělo, početí Ježíše je dílem Ducha Svatého. Ježíš je Syn Boží, Syn nebeského Otce.
  Ještě zřetelněji se Nejsvětější Trojice zjevuje při Ježíšově křtu v Jordánu. Ježíš - vtělený Boží Syn - vystupuje z Jordánu, sestupuje na něho Duch Svatý a z nebe se ozývá Otcův hlas (Lk 3,23):
  "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
  Samotný Ježíš o sobě říká, že je vyslancem svého nebeského Otce, že přišel plnit jeho vůli. Před svou smrtí slibuje učedníkům dar Ducha Svatého. Třetí Božská Osoba má dovršit Ježíšovo dílo. Duch Svatý nemluví sám ze sebe, ale mluví, co slyší. Je poslán Otcem skrze Syna k tomu, abychom plněji pochopili Ježíšovy skutky i slova.  
  Nebeského Otce nazýváme Stvořitel, Syna Vykupitel a Ducha Svatého Posvětitel. Tyto jména mají znázornit působnost jednotlivých Božských Osob. Žádná Božská Osoba však nepůsobí osamoceně, ale činná je vždy celá Nejsvětější Trojice.
  Křesťané tedy věří v jednoho Boha ve třech Osobách. Věříme v Boha, který je společenstvím tří navzájem se milujících Osob. Bůh ve třech Osobách prožívá plnou blaženost. Nepotřebuje ke svému štěstí ještě něco mimo sebe. Boží láska se však chce dávat, proto Bůh dal bytí stvoření. Důvodem stvoření vesmíru je člověk, koruna stvoření.
  Jen člověk je schopný si Boží lásku uvědomit a přijmout ji. Jen člověk je schopný Bohu lásku opětovat. Člověk je stvořen z lásky a pro lásku.
  Náš Bůh je Bohem Lásky. Radujme se z tajemství Nejsvětější Trojice, která miluje každého člověka.
  Snažme se naplnit náš život láskou k Bohu a lidem. V tom je pravé štěstí a smysl lidského života - dávající se láska.