Boží chrám Církve a duše

22.11.2014 09:17

Svátek Posvěcení lateránské baziliky 2014

   Lateránská bazilika je nejstarší papežský kostel a nese honosný titul "Matka a hlava všech kostelů Města i celého světa". V této bazilice se konalo pět církevních koncilů, které se  nazývají lateránské.
  V evangeliu jsme dnes slyšeli o vyčištění jeruzalémského chrámu. Jeruzalémský chrám byl pro židy místem Boží přítomnosti a bohoslužby. Pro tehdejší liturgii bylo nutné, aby byl blízko chrámu trh s obětními zvířaty a směnárna peněz pro poutníky. Tyto obchody se konaly v chrámovém nádvoří.
  Pán Ježíš přichází do chrámu v době svátku pesach. Jeho vyčištění chrámu není zaměřeno na výnosné obchody prodavačů obětních zvířat a směnárníků. Touto událostí je zrušen starý kult. Na místo židovského svátku pesach přicházejí křesťanské velikonoce. Na místo obětních zvířat přichází oběť pravého velikonočního Beránka - Ježíše Krista. Na místo chrámu přichází Tělo Ježíše Krista, které bylo ukřižováno a vzkříšeno. Ježíš svou obětí na kříži nahradil veškeré židovské oběti za hřích.
  Ve druhém čtení se nám připomíná, že církev je Božím chrámem. Tento chrám nesmí nikdo ničit, neboť je svatý (1 Kor 3,16n):
  "Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!"
  Církev je Božím chrámem, který je postaven na pevné skále -  Ježíši Kristu. Kdo by tuto církev ničil bludařským učením a rozkoly, neujde Božímu trestu. I naše místní církev (farnost) je Božím chrámem. Máme mít jedno apoštolské učení a být jedno v Duchu Svatém. Každá odchylka od apoštolského učení, každá nejednota způsobená pýchou, je ničením chrámu církve. Je třeba, abychom se vzdělávali ve správném učení, abychom se snažili přijímat druhé. Je třeba si vzájemně odpouštět a prosit Ducha Svatého, který je Láskou, o uzdravení vztahů v naší farnosti. Jak vypadá farnost záleží na každém z nás.
  Církev je složena z křesťanů. I věřící křesťan, který žije v přátelství s Bohem, je Božím chrámem. I v jeho duši skrze milost přebývá Duch Svatý, celá Boží Trojice. Celý náš život má být postaven na jediném základu, kterým je Ježíš Kristus. Pokud jsme svůj život postavili na Kristu, nemusíme se ničeho bát, ani smrti. V životě i ve smrti jsme spojeni s Kristem.
  I náš chrám může být ničen. Čím? Hříchem. Hřích narušuje náš vztah s Bohem i s lidmi. Jako jsme odpovědni za svou farnost, tak jsme také odpovědni sami za sebe. Hřích a svatost chrámu nejde k sobě. Hřích třeba odstranit. Nechat Pána Ježíše, aby z naší duše vyhnal všechna ta zvířata a zpřevracel všechny naše domnělé jistoty.
  Čistit chrám duše je třeba často. Každý večer máme zpytovat svědomí a litovat všeho, čím jsme svůj chrám poskvrnili. Církev doporučuje svátost smíření každý měsíc. V ní se smiřujeme nejen s Bohem, ale i s Církví, jejichž svatost jsme poskvrnili svými hříchy. Všechny skutky pokání slouží k očistě chrámu duše. Jako má každý náš hřích vliv na celou farnost, tak i naše snaha o čistotu duše se projeví na stavu naší farnosti. Chceš-li, aby byla tvá farnost svatá, staň se svatým!