Arnaud Beltrame - láska do krajnosti

29.05.2018 08:56

6. neděle velikonoční, cyklus B

 

Dnešní evangelium navazuje na evangelium z minulé neděle. Máme být plodnou ratolestí, která přináší dobré ovoce. Jaké ovoce má Pán Ježíš na mysli?

Jde o ovoce lásky, lásky k Bohu a bližnímu. Boha zejména milujeme ve svých bližních. O tom jsme slyšeli ve druhém čtení (l Jan 4,7-8):

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“

A na jiném místě tohoto listu čteme ještě důraznější slova (1 Jan 4,20):

Říká-li kdo: ´Miluji Boha´, ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“

Nemáme milovat bližní ze svých sil, ale máme je milovat Ježíšovou láskou (J 15,12):

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“

Jsme-li spojeni s Ježíšem jako ratolest s vínným kmenem, Ježíš nás uschopňuje milovat. Ve křtu jsme dostali Božskou ctnost lásky, kterou milujeme Boha i bližní. Boží lásce v nás nesmíme klást překážky svou pýchou, neodpuštěním, sobectvím a lhostejností. Lásce se máme učit, máme s Boží pomocí odstraňovat vše, co nám brání milovat druhé lidi.

Pán Ježíš nám také řekl, co je vrcholem lásky (J 15,13):

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“

K tomuto vrcholu lásky máme růst. Příkladem může být francouzský četník a katolík Arnaud Beltrame, který zahynul 24. 3. 2018 na následky střelného zranění z rukou teroristy. Beltram se teroristovi nabídl, že se vymění za ženu, kterou zločinec držel jako rukojmí. Tak naplnil Ježíšova slova:

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“

Můžeme věřit, že je již v nebi, neboť dosáhl dokonalé lásky – zemřel za svého bližního.

Služba lásky je také takové umírání. Pro bližní obětujeme svůj čas, své síly duševní i fyzické, hmotné prostředky. Rodiče se obětují pro své děti, kněz pro svou farnost, biskup pro svou diecézi, řeholnice dětem nebo nemocným, řeholník se obětuje mládeži a hlásání evangelia v misiích. Těch služeb je hodně a všechny jsou důležité.

Co dává člověku tato služba lásky? Dává mu vnitřní radost (J 15,11):

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.“

Služba bližním dává člověku podíl na Ježíšově radosti. Služba bližním nám dává zakusit, že jsme užiteční, že náš život má smysl, že děláme to, co od nás Bůh očekává. Máme radost, neboť děláme radost druhým.

Pravé křesťany má každý poznat nejen podle lásky, ale i podle radosti, které jsou Ježíšovým darem.