Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

Karel Gott zpívá ruské písně - viz Ruská kultura.

 

 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."

 

17. neděle v mezidobí, cyklus A

 

Mladíček Šalomoun prosí Boha na počátku svého kralování o moudrost:

Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?“

O moudrost bychom měli prosit i my. Je rozdíl mezi vzdělaností a moudrostí. Moudrost není závislá na akademických titulech. Pravá moudrost je založena na bázní před Bohem a pokoře. Životní moudrost pak vede k smysluplnému životu.

Člověk se ptá, proč je na světě. Odpověď může najít hned v úvodu katechismu:

Jsme na světě, abychom sloužili Bohu a po smrti se dostali do nebe.“

To je smysl i naplnění lidského života.

Cesta do nebe začíná vírou v Ježíše Krista a vstupem do Božího (nebeského) království. Pán Ježíš, aby nám přiblížil Boží království využívá podobenství, tedy příběhy z lidského života, které nám mají podstatu Božího království objasnit.

První dvě podobenství (poklad v poli, drahocenná perla) ukazují, že člověk musí Boha a jeho Boží království hledat. Člověk je bytost náboženská, má hluboko ve svém bytí touhu po Bohu. Tuto touhu často nedokáže přesně popsat, snaží se ji neúspěšně naplnit stvořenými věcmi. Tuto touhu však může naplnit jen Bůh. Vírou v Ježíše Krista vstupuje do Božího království.

Víra v Ježíše Krista a jeho Království se pro člověka stává nejvyšší hodnotou, pro kterou je schopný vše obětovat. Raději všechno ztratí, než aby zapřel Krista a jeho Království. O tom svědčí armáda mučedníků, nejen mužů a žen, ale i dětí.

Všeho se vzdát, abychom získali Krista a jeho Království. Všeho se vzdát, než abychom ztratili Krista a jeho Království.

Třetí podobenství o Božím království o síti plné dobrých a špatných ryb, nám objasňuje, že v pozemské Církvi, která je zárodkem Božího království, jsou křesťané dobří a méně dobří. Na Božím soudu dojde k rozdělení:

Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece.“

Je tedy dobré, když plníme své poslání služby Bohu. Je dobré konat dobro a varovat se zlého. Náš pozemský život je přípravou na věčnost. Jak ho prožíjeme, tak dopadneme u Božího soudu. Je dobré být dobrým. Umět rozlišovat dobro a zlo.

Naplňme svůj pozemský život službou Bohu v jeho Království, abychom se po smrti dostali do nebe.

 

 

Pozice Kněžského bratrstva svatého Pia X. vzhledem k  naší církvi:

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27911

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/