Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

Karel Gott zpívá ruské písně - viz Ruská kultura.

 

 

Papež František (Apoštolská exhortace Christus vivit 34, 98, 112, 154):

"Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce."

"Klerikalismus je ustavičným pokušením těch kněží, kteří si vykládají přijatou službu jako uplatňování moci, a ne jako nesobecky a obětavě nabízenou službu."

"Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se necházíš v jakýchkoli životních okolnostech, jsi nekonečně milován."

"Přátelství s Ježíšem je nerozlučitelné. On nás nikdy neopustí, i když se nám zdá, že mlčí."

 

3. neděle postní, cyklus A

 

Druhé Boží přikázání "Nevezmeš jména Božího nadarmo" nás zavazuje vyslovovat Boží jméno vědomě a s úctou. Totéž platí o jménu Panny Marie a svatých. Hříchem je lehkomyslné vyslovení a bezmyšlenkovité vyslovování Božího jména v modlitbě. Hříchem jsou i dobrovolné roztržitosti.

Těžkým hříchem je rouhání. Rouhání jsou vnitřně nebo navenek pronášená nenávistná, vyčítavá a vyzývavá slova proti Bohu, dále špatné mluvení o Bohu, Církvi, svatých, zesměšňování mše svaté.

Klení bez úmyslu rouhat se je nedostatkem úcty k Bohu. Těžkým hříchem je křivá přísaha. V přísaze beru Boha za svědka, že mluvím pravdu, nebo že splním, co slibuji. Vlastně se dovolávám Boží pravdivosti jako záruky vlastní pravdivosti. Nemáme přísahat lehkomyslně. Hříchem je porušení slibu, ve kterém se zavazuji pod hříchem, že vykonám něco Bohu milého, k čemu nejsem povinen.

Třetí přikázání Desatera nás vybízí ke svěcení svátečního dne. Tím je pro křesťany neděle, den zmrtvývchstání Páně. I církevní přikázání zavazuje katolické křesťany od 7 let účastnit se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích (25.12., 1.1.).

Při mši svaté se učíme to, co budeme dělat v nebi – společně chválit Pána a sjednocovat se s Ním v lásce. Zaviněná neúčast na nedělní mši svaté je těžkým hříchem. Kdo nemůže na mši svatou v neděli, může využít mše svaté s nedělní platnosti v sobotu večer. Kdo nemůže z vážných důvodů na nedělní mši svatou, má prožít neděli jako křesťan. Má vyslechnout celou mši svatou v televizi nebo rozhlasu. Vyslechnout, nikoliv si ji pustit jako zvukovou kulisu k jiné činnosti.

Omluvou neúčasti na nedělní mši svaté je nemoc, poznaná povinnost lásky (starost o nemocného, malé dítě) a také pracovní povinnost (lékař, zdravotní sestra). Farář může dát od nedělní mši svaté dispens. Dále nemáme v neděli zbytečně pracovat. Tak si ušetříme čas na modlitbu, četbu Písma svatého a na rodinu.

Čtvrté přikázání zní:

"Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl na zemi."

Toto přikázání nás zavazuje k úctě, lásce a do 18 let poslušnosti vůči rodičům. Ale také k úctě a lásce k prarodičům, příbuzným, vychovatelům, učitelům, duchovní autoritám, nadřízeným, vlasti a vládním představitelům.

Čtvrté přikázání má jediné příslib – dobře ti bylo na zemi.

Povinnosti dětí: úcta a láska k rodičům, do 18 let poslušnost, ale i pak je třeba dbát na jejich rady a napomenutí. Mravně špatný příkaz nesmíme uposlechnout. Rodičům máme pomáhat ve stáří, nemoci, nouzi, každý den se za ně modlit, nechat odsloužit mši svatou za zemřelé rodiče.

Hříchy proti čtvrtému přikázání: hrubost, hněv, neochota pomoci, nedbání příkazů, rad a napomenutí rodičů.

Povinností rodičů je výchova dětí (mravní i náboženská). Rodiče jsou první a hlavní vychovatelé svých dětí. Rodiče mají dětem vytvořit klidný domov, vychovávat je ke ctnostem, dávat jim dobrý příklad, vést k dobrému vztahu k ostatním lidem, starým a nemocným, ke správnému užívání rozumu a svobody v dospívání, mají dětem pomáhat ve volbě povolání a životního stavu.

Křesťan má mít také úctu k veřejné moci, která dostala od Boha autoritu ve společnosti. Na politiky nemáme nadávat, ale máme se za ně modlit.

 

 

 

 

 

 

Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím:

Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunkovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.

Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

 

arcibiskup Jan

 

Zdroj: https://www.ado.cz/

Pozice Kněžského bratrstva svatého Pia X. vzhledem k  naší církvi:

www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27911

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/