Vítejte na mém webu

Jmenuji se Jiří Urbánek. Jsem farářem v Mikulovicích u Jeseníku. Na tomto webu Vám chci nabídnout nedělní kázání, komentáře a důležité dokumenty. K prohlédnutí jsou i fotografie ze života farnosti a z cest.

V ruské kultuře přibylo několik videí - Kreml a jeho chrámy.

 

Istanbulská smlouva - genderová ideologie v obalu boje proti násilí na ženách

Tuto smlouvu ČR díky ANO 2011 a ČSSD  (přes odpor KDU-ČSL) již v loňském roce podepsala. Zákonodárci jsou tlačeni k její ratifikaci.

Reakce europoslance Tomáše Zdechovského:
 
 
P. Marián Kuffa o Istanbulské smlouvě:
 
 
Text istanbulské smlouvy:
 
 
 
Modleme se, aby Istanbulská smlouva nebyla u nás ratifikována.

 

Kázání Mons. Petra Piťhy - 28.9.2018:

www.youtube.com/watch?v=vBiyz38PSdQ

Gender - feministická neziskovka Česká ženská lobby Mons. P. Piťhu za jeho kázání žalovala.

 

DŮSLEDKY SCHVÁLENÍ MANŽELSTVÍ "PRO VŠECHNY" VE SVĚTĚ:

www.youtube.com/watch?v=ObB5hREvvpo&t=8s

 

Petice na podporu manželství:

podporamanzelstvi.cz/wordpress/

 

Doporučuji stránky Duchovní boj od P. Antonína Příkaského, OCarm:

www.duchovniboj.cz/

 

 

31. neděle v mezidobí, cyklus B

 

Jeden ze zákoníků klade Pánu Ježíši otázku:

Které přikázání je první ze všech?“

Mojžíšův zákon obsahoval 613 příkazů a zákazů, které zákoníci dělili na velká a malá přikázání. Lišili se v tom, které přikázání je největší. Ježíšova odpověď zní: první přikázání je miluj Boha nade vše, druhé – miluj bližního jako sám sebe.

Také v prvním čtení Mojžíš nařizuje lidu:

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou!“

Tato slova jsou vyznáním víry v jediného Boha, jsou základem židovské ranní a večerní modlitby.

Hospodin je jediný a pravý Bůh, jiní bohové jsou nepraví.

Tohoto jediného Boha je třeba milovat. Milovat Hospodina znamená hlavně poslušnost a věrnost. Jde o uctivou bázeň, jakou měli u Židů synové před otcem.

Láska k Bohu nemá mít základ v pocitech, ale ve vůli. Láska k Bohu se má projevit v celém smýšlení a celém životě. Hospodinu má patřit celé srdce člověka, nejen část. Bůh chce vše, neboť člověku vše dává.

Láska k Bohu znamená naprostou oddanost, poslušnost a věrnost.

Moderní člověk chce být svobodný a nezávislý. Nezotročuje Bůh člověka?

Bůh chce po člověku oddanost, poslušnost, závislost. Ale jen tak se člověk stane skutečně svobodným. Člověk, aby se stal plně svobodným, musí být naprosto oddán a poslušen Bohu.

První lidé v ráji také chtěli svobodu bez Boha, a jak to dopadlo. Následky jejich hříchu nás pronásledují dodnes. Svět také nabízí svobodu, ale ta se dříve nebo později stává otroctvím a činí člověka nešťastným.

Pán Ježíš také po nás žádá lásku k bližnímu:

Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Láska k Bohu je spojena s láskou k bližnímu.

Láska k Bohu se dosvědčuje láskou k bližnímu. Láska k bližnímu vyrůstá z lásky k Bohu. .

Druhé největší přikázání je složeno ze dvou částí: miluj bližního a miluj sebe

Pokud člověk nemiluje sebe, není schopen milovat bližního. Co znamená milovat sebe? Je třeba mít sebe v úctě, vážit si sám sebe, znát své přednosti a svou jedinečnost. Pak budeme schopni milovat i druhé lidi, mít je v úctě a ve vážnosti.

Největšími přikázáními je láska k Bohu a k lidem. Láska k Bohu vyžaduje naprostou odevzdanost, poslušnost a věrnost.

S láskou k Bohu je spojena láska k lidem, která předpokládá lásku k sobě samému.